Miesiąc: kwiecień 2020

Prawo restrukturyzacyjne cz.3 – Postępowanie układowe

Dłużnik, który z uwagi na niespełnienie przesłanek ustawowych nie kwalifikuje się do restrukturyzacji w ramach postępowania o zatwierdzenie układu lub przyspieszonego postępowania układowego, ma możliwość zawarcia układu z wierzycielami w ramach postępowania układowego. POSTĘPOWANIE UKŁADOWE Postępowania układowe pozwala dłużnikowi, który chce uniknąć ogłoszenia upadłości, na zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. […]

Czytaj więcej

Prawo restrukturyzacyjne cz.1 – Postępowanie układowe

Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne reguluje kwestie zawierania przez dłużnika układu z wierzycielami oraz przeprowadzanie działań sanacyjnych, mających na celu poprawę sytuacji finansowej dłużnika. Najmniej sformalizowanym postępowaniem jest procedura obejmująca zawarcia układu z wierzycielami. POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU             Przepisy ustawy mają zastosowanie do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek […]

Czytaj więcej

Prawo restrukturyzacyjne cz.2 – Przyspieszone postępowanie układowe

W ustawie z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, a konkretnie w art. 2 pkt 2 mowa jest o przyspieszonym postępowaniu układowym, w ramach którego również przeprowadzić można restrukturyzację przedsiębiorstwa. PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE             Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, celem wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, w tym przyspieszonego postępowania układowego jest […]

Czytaj więcej