• Home |
  • Prawo restrukturyzacyjne cz.3 – Postępowanie układowe

Prawo restrukturyzacyjne cz.3 – Postępowanie układowe

  • 2020-04-16

Dłużnik, który z uwagi na niespełnienie przesłanek ustawowych nie kwalifikuje się do restrukturyzacji w ramach postępowania o zatwierdzenie układu lub przyspieszonego postępowania układowego, ma możliwość zawarcia układu z wierzycielami w ramach postępowania układowego.

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Postępowania układowe pozwala dłużnikowi, który chce uniknąć ogłoszenia upadłości, na zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. W przeciwieństwie do wcześniejszych postępowań restrukturyzacyjnych, postępowanie układowe może być prowadzone, jeśli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy tych wierzytelności.

Postępowanie układowe jest uregulowane w dziale III ustawy, a konkretnie w przepisach art. 265 – 282.

Jest ono inicjowane poprzez złożenie przez dłużnika wniosku o otwarcie postępowania układowego, o czym stanowi art. 265 ustawy. Wniosek ten niewiele różni się od wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Istotną różnicą jest to, że we wniosku o otwarcie postępowania układowego dłużnik musi uprawdopodobnić zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia. Uprawdopodobnienie nie jest równoznaczne z udowodnieniem, tym niemniej jeżeli we wniosku nie zostaną wskazane fakty, które pozwolą Sądowi stwierdzić, że dłużnik posiada zdolność do ponoszenia powyższych kosztów, Sąd odmówi otwarcia postępowania układowego. Sąd może również zażądać od dłużnika zaliczki na wydatki.

Do wniosku nie dołącza się propozycji układowych, bowiem z uwagi na przewidywany czas trwania postępowania nic nie stoi na przeszkodzie, aby propozycje takie zostały złożone na późniejszym etapie.

W trakcie postępowania o otwarcie postępowania układowego, Sąd może ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego w celu zabezpieczenia majątku dłużnika. Sąd władny jest również do zawieszenia postępowań egzekucyjnych dotyczących należności objętych układem oraz uchylić zajęcie rachunku bankowego, jeżeli jest to niezbędne.

Sąd rozpoznaje wniosek w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron. Jeżeli Sąd stwierdzi, że zachodzi konieczność wyznaczenia rozprawy, termin ten wynosi sześć tygodni. W postanowieniu o otwarciu postępowania układowego wyznaczany jest nadzorca sądowy, a samo postanowienie publikowane jest w MSiG.

SKUTKI OTWARCIA POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO

W terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania układowego, nadzorca sądowy ustala skład masy układowej poprzez sporządzenie spisu inwentarza. Skład masy jest ustalany na podstawie wpisów w księgach dłużnika oraz bezspornych dokumentów. Równocześnie dokonuje się oszacowania mienia wchodzącego do masy układowej. Co ważne, istnieje domniemanie, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu dłużnika w dniu otwarcia postępowania należą do masy układowej.

Do toczących się postępowań, a dotyczących masy układowej z mocy prawa wstępuje nadzorca sądowy. Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych układem, a wszczęte przed otwarciem postępowania, ulegają zawieszeniu. Sumy uzyskane w tymże postępowaniu przelewa się do masy układowej.

Warto wspomnieć, że otwarcie postępowania układowego nie wyłącza możliwości wszczęcia postępowania przez wierzyciela. Jeżeli jednak nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości w spisie wierzytelności, koszty postępowania obciążać będą wierzyciela.

W terminie trzydziestu dni od otwarcia postępowania, nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności. Po złożeniu planu i zatwierdzeniu spisu przez sędziego – komisarza, wyznacza on termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Układ można zawrzeć na zgromadzeniu wierzycieli, jeżeli pojawi się na nim co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania. Uchwała o przyjęciu układu zapada, gdy zagłosuje za nią większość wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności.

Następnie, po zatwierdzeniu układu przez Sąd, podlega on wykonaniu pod pieczą nadzorcy.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne