• Home |
  • Prawo restrukturyzacyjne cz.1 – Postępowanie układowe

Prawo restrukturyzacyjne cz.1 – Postępowanie układowe

  • 2020-04-03

Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne reguluje kwestie zawierania przez dłużnika układu z wierzycielami oraz przeprowadzanie działań sanacyjnych, mających na celu poprawę sytuacji finansowej dłużnika. Najmniej sformalizowanym postępowaniem jest procedura obejmująca zawarcia układu z wierzycielami.

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

            Przepisy ustawy mają zastosowanie do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek osobowych oraz spółek kapitałowych.

            Postępowanie o zatwierdzenie układu jest uregulowane w przepisach art. 210 – 226 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne.

            W celu przeprowadzenia skutecznie całej procedury, dłużnik zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym. Doradca ma za zadanie, by całe postępowanie przebiegało zgodnie z przepisami prawa, a jego obowiązki są skorelowane z sytuacją finansową dłużnika. Doradca udziela wierzycielom, na ich wniosek, informacji o aktualnej sytuacji dłużnika.

            Postępowanie o zawarcie układu jest odformalizowane do tego stopnia, że umożliwia zawarcie układu w wierzycielami w wyniku zbierania głosów przed dłużnika, bez udziału sądu. Może ono być prowadzone jednak jedynie wówczas, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 procent sumy ogółu. Zatem postępowanie o zawarcie układu może być prowadzone, jeśli sporne wierzytelności nie wynoszą więcej niż 15 procent ogółu wierzytelności.

            Po rozpoczęciu pełnienia przez nadzorcę układu swojej funkcji, dochodzi do ustalenia dnia układowego, który przypada nie wcześniej niż na trzy miesiące i nie później niż dzień przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie układu. Układem nie są objęte wierzytelności, które powstaną po dniu układowym.

            Następnie dłużnik przystępuje do zbierania głosów wierzycieli. Jeżeli za przyjęciem układu zagłosuje większość wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności, zostaje on przyjęty, co następnie potwierdzane jest przez nadzorcę układu. Głosy wierzycieli zachowują ważność, jeżeli wniosek o zatwierdzenie układu wpłynął do sądu przed upływem trzech miesięcy od dnia jego oddania.

ROLA SĄDU

Po przyjęciu układu, należy złożyć wniosek o zatwierdzenie układu. Wymogi formalne takiego wniosku określa przepis art. 219 prawa restrukturyzacyjnego. Do wniosku dołączane jest również sprawozdanie nadzorcy układu.

            Następnie, Sąd wydaje postanowienie o zatwierdzeniu układu w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Postanowienie zostaje wydane na posiedzeniu niejawnym. Sąd może przeprowadzić dodatkowe postępowanie dowodowe. Jeżeli zajdzie potrzeba przeprowadzenie dowodu z przesłuchania, wówczas sąd przesłuchuje dłużnika lub inne osoby na posiedzeniu i sporządza protokół z czynności, niezależnie od obecności innych osób albo odbiera oświadczenia na piśmie od osób przesłuchiwanych.  

            Od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu do dnia jego uprawomocnienia nadzorca układu wykonuje uprawnienia nadzorcy sądowego.

            Również od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu do dnia jego uprawomocnienia, z mocy prawa zawieszeniu ulega postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej układem, które wszczęte zostało przed dniem wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu. Zaś wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską może w tym czasie prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne