• Home |
  • Prawo restrukturyzacyjne cz.2 – Przyspieszone postępowanie układowe

Prawo restrukturyzacyjne cz.2 – Przyspieszone postępowanie układowe

  • 2020-04-03

W ustawie z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, a konkretnie w art. 2 pkt 2 mowa jest o przyspieszonym postępowaniu układowym, w ramach którego również przeprowadzić można restrukturyzację przedsiębiorstwa.

PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

            Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, celem wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, w tym przyspieszonego postępowania układowego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości, a do tego doprowadzić ma osiągnięcie porozumienia z wierzycielami.

            Przyspieszone postępowanie układowe daje dłużnikowi możliwości zawarcia układu z wierzycielami w uproszczonym trybie, po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Nie może ono być przeprowadzone, jeśli suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności, których posiadanie uprawnia do głosowania nad układem.

            Powyższe postępowanie jest uregulowane w przepisach art. 227 – 264 ustawy. Jest ono inicjowane poprzez złożenie przez dłużnika wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Wymogi formalne wniosku szczegółowo określa przepis art. 227. Sąd powinien rozpoznać wniosek, wyłącznie na podstawie dołączonych do niego dokumentów, w terminie tygodnia od jego otrzymania. Jest to jednak termin instrukcyjny, a jego przekroczenie przez Sąd nie rodzi żadnych konsekwencji.

            Jeżeli wniosek zostanie uwzględniony, w postanowieniu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wyznaczany jest nadzorca sądowy. Postanowienie obwieszczane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

            Z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego mienie należące do dłużnika staje się masą układową, a dłużnik powinien udzielać sędziemu – komisarzowi i nadzorcy sądowemu wszelkich wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego przebiegu postępowania. W trakcie postępowania dłużnik zachowuje co do zasady zarząd nad swym majątkiem.

            Jeżeli Sąd wyda postanowienie o odmowie otwarcia, dłużnikowi przysługuje zażalenie. Warto jednak pamiętać, że otworzyć przyspieszone postępowanie układowe może wyłącznie Sąd I instancji.

            Co ważne, z dniem wydania postanowienia w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, z mocy prawa zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych układem, które wszczęte zostały przed dniem wydania postanowienia.

            Wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską może w toku postępowania prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia.

            Na wniosek sędzia – komisarz może jednak uchylić zajęcia dokonane przed dniem otwarcia postępowania, jeżeli jest to konieczne do dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Podobnie sędzia – komisarz może zawiesić postępowanie egzekucyjne co do wierzytelności nieobjętych układem, maksymalnie na okres trzech miesięcy, jeżeli egzekucję skierowano do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa.

UKŁAD

            W terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, nadzorca sądowy składa sędziemu komisarzowi sporządzony przez siebie plan restrukturyzacyjny, spis wierzytelności, jak również spis wierzytelności spornych.  Spisu inwentarza nie sporządza się.

            Po złożeniu dokumentów przez nadzorcę, sędzia komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. O terminie zawiadamia nadzorca sądowy, jednocześnie doręczając wierzycielom propozycje układowe, informacje o podziale wierzycieli, informacje o sposobie głosowania oraz pouczenia wymagane przepisami prawa.

            Sędzia komisarz może dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela umieszczonego w spisie wierzytelności spornych, jeśli uprawdopodobni jej istnienie.

             Układ można zawrzeć, jeżeli na zgromadzeniu wierzycieli pojawi się co najmniej 1/5 wierzycieli uprawnionych do głosowania. Układ zostaje przyjęty, gdy zagłosuje za nim większość wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności.

            Następnie sędzia – komisarz wydaje postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu. Nadzorca raz na trzy miesiące składa do Sądu sprawozdanie o wykonywaniu planu restrukturyzacyjnego oraz układu. Po wykonaniu układu, Sąd wydaje stosowne postanowienie.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne

Postępowanie układowe cz.1