• Home |
  • Jakie dane chroni RODO?

Jakie dane chroni RODO?

  • 2021-09-17

Z poprzedniego artykułu dowiedziałeś się czym jest RODO. Dzisiaj przyjrzymy się jakie dane chroni Rodo oraz jaki jest podział danych osobowych. 

Ochrona, którą mają zapewniać przepisy RODO dotyczy danych osobowych, czyli wszelkich informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osobie fizycznej. W obrocie często można spotkać się z podziałem danych na zwykłe oraz wrażliwe. Które dane w świetle RODO podlegają szczególnej ochronie ? 

Dane osobowe zwykłe 

Identyfikacja osoby fizycznej odbywa się najczęściej na podstawie imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru NIP, numeru telefonu czy adresu zamieszkania. Wymienione dane to podstawowe informacje na temat osoby fizycznej, którymi posługujemy się bardzo często. Stąd w praktyce dane te określa się mianem danych zwykłych. Samo rozporządzenie nie wprowadza kategorii danych osobowych zwykłych, jednak taki podział można wyprowadzić z brzmienia art. 9 RODO, w którym mowa o przetwarzaniu szczególnych kategorii danych osobowych (potocznie: „danych wrażliwych”). Zwykłe dane osobowe co do zasady można przetwarzać, jeśli zostanie spełniona przynajmniej jedna przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 RODO. Przesłanki te zostaną omówione w jednym z kolejnych artykułów.  

Dane osobowe wrażliwe

Dane osobowe wrażliwe to właśnie dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Zgodnie z powołanym artykułem, zabronione jest przetwarzanie danych osobowych ujawniających:

🚫 pochodzenie rasowe lub etniczne, 

🚫 poglądy polityczne, 

🚫 przekonania religijne lub światopoglądowe, 

🚫 przynależność do związków zawodowych.

Zabronione jest także przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Zakaz przetwarzania powyższych danych wynika z faktu, że przetwarzanie wyżej wskazanych informacji może stanowić poważną ingerencję w sferę prywatności (a nawet intymności) osób, których dane dotyczą, a nawet pociągać za sobą znacznie większe zagrożenia niż przetwarzanie tzw. danych zwykłych. 

Wyjątki od zakazu przetwarzania danych wrażliwych

Ze względu na szczególny charakter danych wrażliwych, ustawodawca unijny dopuszcza ich przetwarzanie jedynie w wyjątkowych sytuacjach, które zostały wymienione w sposób wyczerpujący w art. 9 ust. 2 litera a) – j). Powyższy zakaz zostanie uchylony gdy wystąpi jedna z sytuacji, o których mowa w powołanym przepisie np.  gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu lub jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy. Co ciekawe, zakaz przetwarzania danych wrażliwych nie obowiązuje również w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą. Chodzi mianowicie o podanie do wiadomości publicznej danych wrażliwych przez samą osobę, której informacje te dotyczą, np. za pośrednictwem Internetu.