• Home |
  • Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny

  • 2022-02-25

Jeżeli miałeś ostatnio przeprowadzany jakiś zabieg medyczny i uważasz, ze został on przeprowadzony nieprawidłowo, pamiętaj, że możesz dochodzić swoich praw jeśli poniosłeś w związku z takim zdarzeniem szkodę.

Czym jest błąd medyczny?

Niestety nie istnieje jedna definicja ustawowa definicja błędu medycznego. W związku z tym koniczne jest każdorazowe badanie konkretnego przypadku i oparcie się na poglądach sądów oraz doktryny. Zwykle za błąd medyczny uważa się czynność lub zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodną z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym.

By mówić o błędzie medycznym konieczne więc jest udowodnienie przez poszkodowanego, że sprawca miał obowiązek podjęcia lub zaniechania jakiegoś działania i obowiązek ten wynika z aktualnie obowiązującej wiedzy medycznej. Uznaje się, że aktualną wiedzą medyczną jest ta, która jest obecnie nauczana studentów medycyny. 

W tym miejscu należy przypomnieć, że w większości przypadków podejmowane przez personel medyczny działania nie maja gwarancji wystąpienie określonego celu, lecz gwarancję starannego działania. Oznacza to, że lekarz np. wycinając guz, odpowiedzialny jest za to by wyciąć go dokładnie, zgodnie ze sztuką. Nie odpowiada jednak za to, że pojawi on się podobnie w tym samym miejscu na skutek zmian nowotworowych.

Jak dochodzić odszkodowania?

Jeżeli uważasz ze należy Ci się odszkodowanie za błąd medyczny możesz:

  1. wszcząć postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, tylko jeżeli błąd nastąpił podczas leczenia szpitalnego lub 
  2. złożyć pozew do sądu powszechnego

Procedura przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych jest szybsza i tańsza. Jej minusem jest jednak to, że Szpital jedynie proponuje wysokość odszkodowania, na które poszkodowany może się zgodzić. Szpital w tym postępowaniu nie może zostać zmuszony do wypłaty jakichkolwiek kwot. Wszczęcie sprawy przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych przerywa bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie.

Termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za błąd medyczny

Zgodnie z art. 4421 kodeksu cywilnego możesz domagać się odszkodowania za błąd medyczny w terminie 3 lat od dnia w którym dowiedziałeś się albo mogłeś się dowiedzieć przy zachowaniu należytej staranności o powstałej szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. 

Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.