• Home |
  • Źle wykonany remont a odszkodowanie

Źle wykonany remont a odszkodowanie

  • 2022-03-04

Niestety nierzadko zdarzają się sytuacje, w których ekipa remontowa źle wykonała zamówioną usługę. Przepisy prawa na szczęście przewidują w tym wypadku szereg możliwości. Poniżej opisujemy, czego można domagać się od wykonawcy.

UMOWA O WYKONANIE REMONTU

W praktyce powszechnie zawarcie umowy o remont mieszkania jest zawierane formie ustnej, a szczegółowe elementy są doprecyzowane w wiadomościach sms, mailowych oraz na komunikatorach społecznościowych. W nielicznych sytuacjach możemy trafić na umowę, która w sposób precyzyjny określała prawa i obowiązki stron, termin rozpoczęcia, zakończenia prac oraz wykaz zleconych prac.

Warto jednak pamiętać, że zawarta umowa nawet w formie ustnej nie oznacza, że nie przysługują nam żadne prawa, które zapewniają ochronę przed nierzetelnym wykonaniem prac.

Zaznaczyć należy, że przysługujące nam uprawienia są zależne od tego, czy do remont został zakończony lub czy wykonawca zrealizował umowę, ale została ona wykonana w sposób niezgodny z ustaleniami lub wadliwie. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ WYKONANIE ZASTĘPCZE

Jeżeli w trakcie remontu zauważymy, że prace są wykonywany w sposób nieprawidłowy możemy skorzystać z dwóch uprawnień. Po pierwsze, możemy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy lub też zlecić tzn. wykonanie zastępcze. Warto jest zaznaczyć, że wskazane uprawienia muszą zostać poprzedzone wezwaniem wykonawczy do zmiany sposobu wykonywania umowy. Wezwanie należy najlepiej sporządzić pisemnie i wysłać listem poleconym do wykonawcy oraz wyznaczyć odpowiedni termin, np. 7 czy 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W razie upływu ww. terminu możemy odstąpić od zawartej umowy lub też powierzyć albo powierzyć dalsze wykonanie umowy (remontu) innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.

ODSZKODOWANIE ZA SZKODY ORAZ NIETERMINOWE WYKONANIE REMONTU

Jeżeli remont został w całości wykonany w sposób wadliwy, nie ma obowiązku odbioru tak wykonanych prac. Pamiętać jednak należy, że w takim wypadku nie zaktualizuje się obowiązek zapłaty wynagrodzenia wykonawcy. Jeżeli remont został wykonany i doszło do jego odbioru możemy domagać się odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy albo skorzystać z rękojmi za wady (złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia).

W przypadku, gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem remontu, nasze uprawnienia mogą wynikać albo z umowy jaką podpisaliśmy z wykonawcą, albo ponownie wprost z przepisów prawa.

Jeżeli została zawarta umowa, często spotykanym rozwiązaniem jest zastrzeganie kary umownej w przypadku nieterminowego wykonania remontu, tj. zapłaty określonej kwoty. Umowa może precyzować i zastrzegać możliwość odstąpienia od umowy w przypadku nieterminowego wykonania remontu bądź powierzenia jego dalszego wykonanie innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.

Jeżeli ww. zapisy nie zostały zawarte, to zgodnie z przepisami prawa, jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem remontu tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym, możemy bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania umowy.