• Home |
  • Upadłość konsumencka – kim jest syndyk?

Upadłość konsumencka – kim jest syndyk?

  • 2021-08-16

Kim jest syndyk w postępowaniu upadłościowym?

Najprościej rzecz ujmując, syndyk jest organem postępowania upadłościowego, który jest ustanawiany z chwilą ogłoszenia upadłości. Syndyk zatem nie występuje w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, gdyż wtedy sąd dopiero bada zasadność wniosku o upadłość. Nierzadko przeciętnemu człowiekowi swą pozycją i zakresem obowiązków syndyk przypominać będzie komornika, jednak nie należy mylić obu tych organów!

Kto może zostać syndykiem?

Funkcję syndyka może pełnić jedynie osoba bądź spółka prawa handlowego posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Syndyka wyznacza sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Syndyk pełni swą funkcję od dnia ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania upadłościowego. Często syndykami są radcowie prawni lub adwokaci, którzy posiadają też ogólną wiedzę prawniczą.

Jaka jest rola syndyka?

Z dniem ogłoszenia upadłości przez sąd, cały majątek dłużnika staje się masą upadłości (masą upadłościową). Zarząd nad nią zaczyna sprawować właśnie syndyk. Do jego zadań należy m.in.:

  • objęcie majątku upadłego oraz bieżące zarządzanie nim, np. zlecenie zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
  • zajęcie wynagrodzenia za pracę,
  • podział majątku upadłego na składniki przeznaczone do upłynnienia i zaspokojenia wierzycieli oraz na składniki nie wchodzące w skład masy upadłości,
  • likwidacja majątku upadłego,
  • złożenie wniosku o plan spłaty wierzycieli (syndyk wskazuje również jaka była przyczyna powstania stanu niewypłacalności upadłego)

Jak wygląda pierwsze spotkanie dłużnika z syndykiem?

Po ogłoszeniu upadłości syndyk ma obowiązek skontaktować się z dłużnikiem. W chwili obecnej, najczęściej dłużnicy we wniosku o ogłoszenie upadłości wskazują swój adres e-mail oraz numer telefonu, co przyspiesza postępowanie. Upadły zatem powinien się spodziewać telefonu od syndyka i umówić się z nim na spotkanie – w jego kancelarii lub w swoim miejscu zamieszkania.

Syndyk opierając się na złożonym wniosku będzie badał majątek upadłego, a zatem konieczne będzie dokonanie wizji w miejscu zamieszkania upadłego i spisu całego jego majątku. Podczas rozmowy należy się spodziewać pytać dotyczących ostatnio dokonywanych sprzedaży, darowizn czy też otrzymanych spadków. Syndyk dokonuje zatem weryfikacji, czy dłużnik we wniosku podawał prawdę. Dla udokumentowania tego spotkania może wykonywać zdjęcia i odbierać pisemne oświadczenia od upadłego. Upadły ma obowiązek tylko wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, dokumenty, oraz udzielać wszelkich potrzebnych mu wyjaśnień. Syndyk zatem tylko zabezpiecza i następnie likwiduje majątek wydany i wskazany przez upadłego.

Czy syndyk zabierze wszystko?

Podobnie, jak komornika, syndyka obowiązują te same ograniczenia. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego syndyk musi pozostawić: środki pieniężne zwolnione od zajęć (alimenty, 500+, diety, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne), urządzenia i przedmioty domowe, jak bielizna, pościel, ubrania i narzędzia potrzebne do wykonywania zawodu, sprzęty gospodarstwa domowego, produkty oraz sprzęty rehabilitacyjne i przedmioty potrzebne do nauki.

Co z nieruchomościami?

Zajęciu w upadłości konsumenckiej podlegają na pewno nieruchomości: mieszkania, domy, działki rolne, udziały w nieruchomościach należące do upadłego. Warto wskazać, że to tej kategorii nie należą spółdzielcze prawa lokatorskie (w związku z brakiem własności), prawa do rodzinnych ogródków działkowych i Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS). Niestety pobyt
w wynajmowanym mieszkaniu nie uchroni nas przed zajęciem niektórych elementów jego wyposażenia. Co najbardziej popularnych rzeczy, którą na pewno zabiorą syndycy jest telefon komórkowy, gdyż wraz z abonamentem potrafi przedstawiać dużą wartość rynkową. Zajęciu będą podlegać także wierzytelności jakie upadły posiada wobec osób trzecich (nieopłacone faktury, niespłacone pożyczki).

Czy należy się obawiać syndyka?

Nie ma co się bać syndyka, należy z nim współpracować, gdyż to od tej współpracy zależy w dużej mierze jak szybko zakończy się postępowanie upadłościowe oraz czy wszystkie długi zostaną umorzone. Oczywiście syndyk, jak każdy człowiek, może się mylić, a zatem nieodzowne jest kontrolowanie i czuwanie nad wszelkimi podejmowanymi przez niego czynnościami.

Z następnego artykułu dowiesz się jak wygląda umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej. Więcej informacji już wkrótce.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w sprawie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości lub w sprawie już toczącego się postępowania upadłościowego, skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 32 7538230 lub wyślij e-mail na adres kancelariamosor@gmail.com. Możesz również napisać do nas korzystając z formularza w zakładce „kontakt”.