• Home |
 • Upadłość konsumencka – na czym polega?

Upadłość konsumencka – na czym polega?

 • 2021-08-09

Niewypłacalność dotyka coraz większej liczby Polaków. Jak sobie radzić w tak trudnej sytuacji finansowej? Odpowiedzią na to pytanie może być właśnie upadłość konsumencka. Z poniższego artykułu dowiesz się w jakiej sytuacji można skorzystać z tej formy oddłużenia. Zacznijmy jednak od początku.

Co to jest niewypłacalność?

Niewypłacalność to sytuacja trwająca ponad 3 miesiące, w której dłużnik nie jest w stanie uregulować swoich wymagalnych zobowiązań, czyli takich, co do których upłynął termin spełnienia świadczenia.

Dłużnik, który popadł w stan niewypłacalności, nie ma wystarczających środków na pokrycie należności, wynikających z nagromadzonych faktur, rachunków, czy zaległej raty kredytu.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to potoczna nazwa uregulowanego w art. 491 1 – 49124 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (zwanej dalej „prawo upadłościowe”) postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jest to specjalna, uproszczona procedura sądowa ogłoszenia upadłości, przeznaczona przede wszystkim dla osób fizycznych, które:

 • nie prowadzą działalności gospodarczej  (a po spełnieniu ustawowych przesłanek także dla byłych przedsiębiorców),
 • są niewypłacalne (patrz wyżej).

Celem postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest przede wszystkim oddłużenie, a jeśli pozwala na to sytuacja majątkowa upadłego – również spłata (nawet częściowa) wierzycieli.

Warto w tym miejscu podkreślić, że dłużnik może wnosić o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nawet wtedy, gdy ma tylko jednego wierzyciela.

Jak sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Postępowanie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej może być wszczęte co do zasady na wniosek dłużnika, który musi zostać złożony na urzędowym formularzu. Aktualny wzór formularza znajdziesz na

stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-konsumenci-od-24-marca-2020

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku, należy przyjrzeć się swojej sytuacji finansowej i przygotować się do wskazania informacji, które są wymagane do skutecznego wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości.

We wniosku powinno się bowiem zawrzeć m.in. następujące dane, w ślad za instrukcją, zawartą w gotowym formularzu:

 • składniki majątku wraz z przybliżoną wartością przedmiotu i miejscem jego przechowywania tj. np. aktualnie posiadaną kwotę pieniędzy, informacje o posiadanym samochodzie,
 • informacje o środkach pieniężnych zgromadzonych przez dłużnika na rachunkach bankowych,
 • wierzytelności – innymi słowy listę długów,
 • informacje o osiągniętych przychodach w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • informacje o kosztach utrzymania siebie i osób pozostających na utrzymaniu dłużnika w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • informacje o dokonanych przez dłużnika w ciągu ostatnich 12 miesięcy czynnościach prawnych, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach np. o zawartej umowie sprzedaży mieszkania lub domu,
 • informacje o dokonanych przez dłużnika w ciągu ostatnich 12 miesięcy czynnościach prawnych (np. o zawartych umowach), których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa o wartości przekraczającej 10 000 zł – np. o zawarciu umowy sprzedaży samochodu o wartości 11 000 zł.

Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołujemy się w jego treści – mowa tu o posiadanych przez dłużnika umowach pożyczki, niezapłaconych rachunkach czy fakturach. Wszystkie te dokumenty należy wymienić we wniosku i dołączyć do niego co najmniej w formie kopii. Wniosek można sporządzić i złożyć do Sądu samodzielnie lub korzystając z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w sprawie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 32 7538230 lub wyślij e-mail na adres kancelariamosor@gmail.com. Możesz również napisać do nas korzystając z formularza w zakładce „kontakt”.

Z następnego artykułu dowiesz się jak przebiega procedura upadłości konsumenckiej oraz jakie organy i podmioty biorą w niej udział. Więcej informacji już wkrótce!