• Home |
  • Podział majątku wspólnego małżonków

Podział majątku wspólnego małżonków

  • 2021-12-20

Po zawarciu małżeństwa, gdy małżonkowie nie zawarli umowy o rozdzielności majątkowej powstaje ustrój wspólności majątkowej. O tym czym on jest możesz dowiedzieć się z poprzedniego artykułu.

Kiedy małżonkowie mogą podzielić swój wspólny majątek?

Podziału majątku wspólnego można dokonać dopiero gdy ustanie wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami. Dzieje się tak wtedy, gdy:

  1. zostanie wydany prawomocny wyrok orzekający rozwód lub separację,
  2. małżonkowie zawrą umową majątkową wprowadzającą ustrój rozdzielności majątkowej,
  3. małżonek zostanie ubezwłasnowolniony, ogłosi upadłość lub umrze.

W jaki sposób dokonuje się podziału majątku wspólnego?

Istnieją dwie drogi na podzielenie się majątkiem przez małżonków. 

W przypadku gdy byli małżonkowie są zgodni co do tego, które składniki mają przypaść żonie, a które mężowi mogą zrobić to w drodze umowy. Należy jednak pamiętać, że gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość konieczne jest zawarcie umowy o podział majątku wspólnego w formie notarialnej.

Gdy pomiędzy małżonkami istnieją spory co do tego jak podzielić majątek, sprawa musi zostać rozpoznana przez sąd. Właściwym sądem w sprawie podziału jest sąd rejonowy w którego zasięgu działania położony jest majątek.

Jakie ustalenia obejmuje podział majątku wspólnego?

Oprócz samego ustalenia jakie przedmioty mają przypaść poszczególnym małżonkom w wyniku podziału w postępowaniu o podział majątku wspólnego można jeszcze rozstrzygnąć inne kwestie takie jak:

  1. czy każdy z małżonków powinien posiadać równy udział w dzielonym majątku, czy też jeden z nich powinien mieć udział wyższy, co uzasadnione jest większym wkładem w powstawanie majątku,
  2. zwrot nakładów poczynionych z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny,
  3. zwrot nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka,

W przypadku dokonywania podziału majątku wspólnego, należy więc kompleksowo przeanalizować wszystkie transakcje jakie zostały dokonane wobec majątku wspólnego, tak by rozliczenie się z nich przez byłych małżonków było całkowicie sprawiedliwe.

Koszty podziału majątku wspólnego

Jeżeli podział ma zostać dokonany przez sąd należy wziąć pod uwagę następujące koszty:

– 1000 zł (lub 300 zł) opłaty sądowej od wniosku o podział majątku wspólnego (niższa w przypadku zgodnego wniosku obydwu byłych małżonków)

– koszty mediacji,

– koszty biegłych, którzy będą wyceniali dane składniki majątkowe, jeżeli strony nie są zgodne co do ich szacowanej wartości,

– koszty wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika tj. radcy prawnego lub adwokata.