• Home |
  • Rozwód a ustalenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

Rozwód a ustalenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

  • 2021-12-13

W polskim ustawodawstwie na próżno szukać definicji władzy rodzicielskiej. Jako władzę rodzicielską (często nazywaną prawami rodzicielskimi) określa się zatem cały szereg uprawnień jakie przysługują rodzicom względem ich dzieci. W wyroku orzekającym rozwód sąd ma obowiązek orzec o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron rozwodzących się. 

Czym jest władza rodzicielska i komu przysługuje? 

Powszechnie jednak przyjęło się uznawać, iż władza rodzicielska to wzajemnie ze sobą powiązane prawa i obowiązki rodziców w stosunku do osoby i majątku dziecka. W zakres władzy rodzicielskiej wchodzi również reprezentowanie małoletniego przed organami państwowymi oraz innymi podmiotami. Do obowiązków wchodzących w zakres praw rodzicielskich należy również zapewnienie małoletniemu należytej pieczy i strzeżenia jego interesów.  Warto wskazać, że zasadniczym kryterium wyznaczającym granice i treść władzy rodzicielskiej jest dobro dziecka.Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, przy czym jej istnienie jest niezależne od tego, czy rodzice są małżeństwem czy też nie. Zakres władzy rodzicielskiej jest dla obojga rodziców jednakowy i każdemu z nich przysługuje pełnia władzy.

Jak długo trwa władza rodzicielska?

Władza rodzicielska trwa aż do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, tj. do osiągnięcia 18 roku życia i z tą chwilą wygasa z mocy samego prawa. Warto jednak wspomnieć, że władza rodzicielska może ustać z innych przyczyn np. poprzez utratę przez rodzica pełnej zdolności do czynności prawnych, śmierci rodzica lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Jak Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej po rozwodzie?

Sąd w wyroku rozwodowym w zakresie władzy rodzicielskim może powierzyć ją obojgu rodzicom, powierzyć wykonywanie jej tylko jednemu z rodziców, natomiast drugiemu ograniczyć ją do określonych praw i obowiązków względem dziecka lub pozbawić, ograniczyć lub zawiesić władzę rodzicielską, jeżeli jest to uzasadnione konkretną sytuacją dziecka.

Jak wygląda wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców? 

Małżonkowie w toku postępowania rozwodowego mogą przedstawić pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Gdy porozumienie będzie zgodne z dobrem dziecka, Sąd uwzględni jego treść. Jednak w każdym przypadku rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem powinno zostać oparte na wszechstronnej analizie materiału dowodowego. Porozumienie powinno zatem dotyczyć wychowania, kierowania, troski o aspekt materialny dziecka i o jego osobę. 

Co w przypadku, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia? 

Jeżeli rodzice dziecka nie mogą dojść do porozumienia, Sąd powierza władzę rodzicielską jednemu z rodziców z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego rodzica do określonych praw i obowiązków względem dziecka. Sąd w tym zakresie kieruje się dobrem małoletniego. Dziecko będzie zamieszkiwać z tym z rodziców, który gwarantuje lepsze warunki do rozwoju osobistego dziecka. Drugi z rodziców, któremu władza jest ograniczona, traci uprawnienie do współdecydowania o niektórych kwestiach dotyczących wychowania dziecka (w orzeczeniu Sąd w sposób precyzyjny powinien określić obowiązki i uprawnienia rodzica w stosunku do dziecka).