• Home |
  • Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie

  • 2021-12-03

Przesłanki zastosowania trybu rozwodu bez orzekania o winie

            Jeżeli między małżonkami nie ma konfliktu ani wzajemnego obarczania się odpowiedzialnością co do przyczyn rozpadu małżeństwa można zdecydować się na wniesienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Jest to opcja dla małżonków, którzy zgodni są co do tego, że małżeństwo skończyło się samoczynnie a nie przez jakieś działanie któregoś z nich lub obojga.  
            Taki sposób rozwiązania małżeństwa jest zdecydowanie szybszy niż rozwód z orzekaniem o winie, ponieważ sąd nie prowadzi postępowania dowodowego w tym zakresie i nie rozstrzyga o tym kto ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. Sprawa rozpoznawana jest przez Sąd okręgowy, zwykle wystarczy jedna lub dwie rozprawy. W zależności od konkretnego Sądu Okręgowego i ilości spraw jakimi musi się zajmować od wniesienia pozwu rozwodowego do orzeczenia rozwodu mija kilka- kilkanaście miesięcy. Warto również wspomnieć, że w każdej chwili małżonek może zmienić zdanie i oznajmić sądowi prowadzącemu postępowanie, że jednak żąda orzeczenia rozwodu z orzeczeniem winy za rozpad małżeństwa którejś ze stron. Małżonek musi skierować takie oświadczenie przed wydaniem wyroku rozwodowego.

Co zawrzeć w pozwie rozwodowym?

            W pozwie o rozwód bez orzekania o winie musimy pamiętać w szczególności o:

– skierowaniu go do właściwego sądu okręgowego (jest to sąd, w którego okręgu małżonkowie ostatnio mieszkali pod warunkiem, że jeden z nich dalej tam mieszka),

– właściwym wskazaniu i opisaniu stron postepowania, którymi są małżonkowie,

– prawidłowym sprecyzowaniu naszych żądań, czyli m.in. wniosku o rozwód bez orzekania o winie, tego jak mają wyglądać kontakty z dziećmi, komu i w jakim zakresie ma przysługiwać władza rodzicielska,

– uzasadnieniu naszych twierdzeń dowodami. Mogą to być różnorakie dokumenty jak i zeznania świadków. 

Przebieg rozprawy

            W przypadku rozwodu bez orzekania o winie. Po wezwaniu małżonków na salę rozpraw sąd na początku zapyta, czy podtrzymują oni swoje stanowisko sformułowane wcześniej w pismach. Przeprowadzone zostanie przesłuchanie świadków. Następnie odbędzie się wysłuchanie małżonków, podczas którego będą oni opisywali obecną sytuację małżeństwa, by sąd mógł ustalić, czy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego (o tym co to oznacza pisaliśmy w artykule poprzednim). Małżonkowie będą mogli zadawać pytania, tak by wyjaśnić sądowi wszelkie wątpliwe kwestie. Gdy wszystkie dowody zostaną przeprowadzone sąd zamknie rozprawę i ogłosi swój wyrok.