• Home |
  • Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

  • 2021-11-29

W wyroku orzekającym rozwiązanie małżeństwa przez rozwód Sąd rozstrzyga między innymi o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem oraz o kontaktach z dzieckiem. Należy zatem zauważyć, że prawo do kontaktów jest niezależne od wykonywania władzy rodzicielskiej i nie należy tych kwestii utożsamiać. Najczęstszą sytuacją jest, że dziecko mieszka tylko z jednym rodzicem. Sąd zatem ma obowiązek ustalić sposób oraz częstotliwość kontaktów rodzica, z którym dziecko nie zamieszkuje. Sąd może, na zgodny wniosek rodziców odstąpić od rozstrzygania w kwestii kontaktów.

Na czym polegają kontakty z dzieckiem?

Zgodnie z art. 113 § 2 k.r.o. kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

W jaki sposób ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Sąd wydając rozstrzygnięcie w przedmiocie ustalenia kontaktów kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, a plan realizacji kontaktów musi być możliwy do realizacji. Kontakty muszą być precyzyjne wskazane, uwzględniając dni tygodnia, godziny, miejsce spotkań, sposób odbioru dziecka i przywożenia go oraz czy w kontaktach ma prawo uczestniczyć drugi rodzic. Dodatkowo ustalając kontakty należy uwzględnić okresy wakacji oraz ferii zimowych. Wszystkie te elementy mają zapobiec ewentualnym konfliktom między rodzicami. Sądy najczęściej skłaniają się do rozstrzygnięcia tej kwestii w sposób ugodowy w ramach postępowania mediacyjnego. Warto również zaznaczyć, że istnieje możliwość późniejszej zmiany ustalonych kontaktów, bowiem wiadomo, że inaczej wygląda kwestia kontaktów z kilkuletnim dzieckiem a nastolatkiem. Niewykluczone, że może się również zmienić sytuacja życiowa rodzica uprawnionego do kontaktów np. gdy przeprowadzi się do innego miasta lub wyemigruje. 

Co zrobić, gdy były małżonek utrudnia kontakty z dzieckiem? 

Rozwiązaniem jest podjęcie kolejnych kroków na drodze sądowej. W pierwszym etapie jest to złożenie wniosku o egzekucję kontaktów. W ramach tego postępowania sąd może zagrozić rodzicowi utrudniającemu kontakty zapłatę kary pieniężnej za niestosowanie się do postanowień zawartych w wyroku rozwodowym w zakresie kontaktów. Jest to swoistego rodzaju upomnienie, które, jeśli nie przyniesie rezultatu, może spowodować sądowne nakazanie zapłaty ustalonej sumy za każdorazowe naruszenie ustaleń. Co istotne, karę wypłaca się bezpośrednio drugiemu z rodziców, a sama wysokość jest uzależniona od możliwości finansowych rodzica, od którego jest ona egzekwowana.