• Home |
  • Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

  • 2021-11-05

Współczesny rozwój technologiczny nierozerwalnie związany jest z tym, że nasze dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane. Sama kontrola tych danych może sprawiać trudności, gdyż zamieszczone w internecie informacje są niejednokrotnie udostępniane nieograniczonej liczbie podmiotów, nawet wbrew woli i wiedzy osoby, której dotyczą. Z tego powodu coraz istotniejsza jest świadomość dotycząca ochrony naszej prywatności, która realizuje się między innymi 
w cofnięciu zgody na przetwarzanie danych oraz w prawie do bycia zapomnianym. 

Jak wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Co istotne, może to zrobić w każdym momencie. Warto jednak pamiętać, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, które nastąpiło przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody. Złożenie przedmiotowego oświadczenia powinno być tak samo łatwe jak jej wyrażenie – nie może powodować dodatkowych trudności ani generować kosztów. Stosowanie przed przedsiębiorców wieloetapowych mechanizmów lub też żądanie uzasadnienia naszej decyzji, które uniemożliwiają wycofanie zgody, nie jest zgodne z przepisami Rozporządzenia RODO oraz wiąże się z nałożeniem kar finansowych przez UODO. 

Jednym ze sposobów na wycofanie zgody jest rozmowa z przedstawicielem handlowym przedsiębiorstwa przetwarzającego nasze dane osobowe. Oświadczenie może być również złożone za pośrednictwem wiadomości e-mail. Warto jednak zaznaczyć, że obecnie firmy już w wiadomościach e-mail umożliwiają złożenie takiego oświadczenia za pomocą kilku kliknięć myszką.

Warto pamiętać, że prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest nieograniczone. W przepisach RODO przewidziano sytuacje, w których oświadczenie o odwołaniu zgody nie będzie uwzględnione przez administratora danych. Mowa tutaj o danych niezbędnych m. in. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych bądź do celów statystycznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Co oznacza „prawo do bycia zapomnianym”?

Każda osoba ma również prawo do żądania od administratora usunięcia swoich danych osobowych. Administrator będzie zobowiązany do niezwłocznego usunięcia danych osobowych z takich miejsc jak serwer, poczta, pliki, dyski zewnętrzne i przenośne oraz dokumenty papierowe w przypadku, gdy: 

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, w sytuacji, kiedy przetwarzanie opierało się wyłącznie na dobrowolnej zgodzie; 
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.


Tutaj również warto uwzględnić, że administrator ma prawo zachować nasze dane, które są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Tytułem przykładu sprzedawca będzie mógł w dalszym ciągu przechowywać dane kupującego, takie jak m.in. imię, nazwisko, adres dostawy czy inne dane kontaktowe, gdyż mogą być one wykorzystywane m.in. do ochrony sprzedawcy przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami.

Z następnego artykułu dowiesz się, jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych.