• Home |
  • Koszty ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Koszty ogłoszenia upadłości konsumenckiej

  • 2021-09-03

W dzisiejszym artykule postanowiliśmy odpowiedzieć na pytanie, na jakie koszty związane z „konsumenckim” postępowaniem upadłościowym należy się przygotować. 

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jednym z pierwszych wydatków związanych z ogłoszeniem upadłości, które warto mieć na uwadze, jest opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która wynosi 30 zł. Opłatę można uiścić np. przelewem na rachunek właściwego sądu, do którego kierowany jest wniosek, lub gotówką w kasie tego sądu. Pamiętaj, że do wniosku o ogłoszenie upadłości powinieneś dołączyć dowód uiszczenia ww. opłaty np. w formie wygenerowanego ze strony internetowej Twojego banku potwierdzenia przelewu. 

Zwolnienie od kosztów sądowych

Jeśli uiszczenie opłaty sądowej od wniosku, a tym bardziej dalszych kosztów postępowania,  jest niemożliwe ze względu na brak jakichkolwiek środków utrzymania, można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Aby je uzyskać, do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy dołączyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym i rodzinnym, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

Wynagrodzenie syndyka 

Na koszty ogłoszenia upadłości składa się przede wszystkim wynagrodzenie syndyka. Nie da się z góry określić, jaka to będzie kwota, ponieważ wysokość tego wynagrodzenia zależy od następujących czynników: wysokość funduszów masy upadłości, stopień zaspokojenia wierzycieli, nakład pracy, zakres czynności podejmowanych w postępowaniu, stopień ich trudności oraz czas trwania postępowania. Jednak ustawodawca wprowadził tzw. „widełki”, które Sąd musi wziąć pod uwagę przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia syndyka. Koszt wynagrodzenia syndyka wynosi zatem minimum od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności. Wyjątkowo sąd może ustalić wynagrodzenie syndyka w wysokości do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli jest to uzasadnione zwiększonym nakładem pracy syndyka, wynikającym przede wszystkim ze stopnia skomplikowania postępowania oraz liczby wierzycieli. 

Tymczasowe pokrycie kosztów postępowania przez Skarb Państwa 

W przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa i wypłaca syndykowi stosowną zaliczkę na pokrycie tych kosztów. Następnie syndyk zwraca Skarbowi Państwa w pierwszej kolejności pokryte koszty niezwłocznie po wpływie do masy upadłości wystarczających na to środków (np. po sprzedaży nieruchomości lub samochodu należącego do dłużnika).

Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli a koszty postępowania

Koszty postępowania, uwzględnia się w planie spłaty, a dłużnik musi je zapłacić w całości. Jeśli jednak osobista sytuacja dłużnika w sposób oczywisty nie pozwala na spłatę któregokolwiek zobowiązania, a dłużnik jest trwale niezdolny do spłacenia długów, wówczas dochodzi do całkowitego umorzenia zobowiązań. W takim wypadku obowiązek zapłaty kosztów sądowych również podlega umorzeniu.