• Home |
  • Tryby postępowania w sprawie o upadłość konsumencką

Tryby postępowania w sprawie o upadłość konsumencką

  • 2021-08-20

Drogi czytelniku, wiesz już, kiedy można starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak ogólnie wygląda postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej oraz kto bierze udział w postępowaniu. Dziś parę słów o tym w jakich trybach może odbyć się upadłość konsumencka.

Tryb uproszczony

Jest to najczęstszy sposób procedowania w sprawie o upadłość konsumencką. W trybie uproszczonym prowadzi się postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Postępowanie w sprawie o upadłość konsumencką w trybie uproszonym:

– jest bardziej elastyczne i krótsze niż w trybie zwykłym,

– prowadzi je w zasadzie syndyk, którego nadzoruje sąd upadłościowy,

– syndyk wybiera sposób likwidacji masy upadłości,

– nie występuję osoba sędziego komisarza,

– syndyk sporządza jednocześnie listę wierzytelności, plan podziału funduszy masy upadłości oraz projekt planu spłaty wierzycieli,

Tryb zwykły

Przez ten tryb rozumie się postępowanie upadłościowe, które toczy się w myśl ogólnych przepisów unormowanych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228). Jest on stosowany m.in. wobec przedsiębiorców, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych.  W przypadku upadłości konsumenckiej tryb zwykły może znaleźć zastosowanie wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania.
Decyzjęo wyborze tego trybu podejmujesąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Może również nastąpić zmiana trybu prowadzenia upadłości konsumenckiej trybu uproszczonego na tryb zwykły nawet po wydaniu ww. postanowienia, również wtedy taką decyzję podejmuje sąd.

Postępowanie o upadłość konsumencką w trybie zwykłym:

– jest bardziej sformalizowane, rozbudowane i czasochłonne niż w trybie uproszczonym,

– występuję w nim sędzia-komisarz, który kieruje całym postępowaniem oraz sprawuje nadzór nad czynnościami syndyka, poprzez rozpatrywanie skarg na jego działania bądź ich brak,

– sporządza się osobno listę wierzytelności oraz plan podziału sumy uzyskanej z likwidacji masy upadłości,

– plan spłaty ustalany jest na wniosek w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego,

Na marginesie, warto również wspomnieć, że istnieje również możliwość złożenia do sądu upadłościowego wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Jest to pewnego rodzaju postepowanie restrukturyzacyjne, które ma na celu „porozumienie się” z wierzycielami osoby fizycznej i uniknięcie ogłaszania upadłości. Wniosek można złożyć przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Sąd może zdecydować o skorzystaniu z tego postępowania również podczas rozpatrywania wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości. Warunkiem skorzystania z postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli są możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego sytuacja zawodowa, która musi wskazywać na zdolność do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz możliwość zawarcia i wykonania układu z wierzycielami. Postępowanie prowadzi, wybrany przez sąd, nadzorca sądowy, który:

1) sporządza w porozumieniu z dłużnikiem propozycje układowe;

2) sporządza spis wierzytelności;

3) sporządza spis wierzytelności spornych;

4) zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Układ zostaje zawarty, jeśli zagłosuje za nim większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. Układ może zostać zawarty maksymalnie na okres 5 lat. Jego wykonanie przez dłużnika nadzoruje nadzorca sądowy.

Z następnego artykułu dowiesz się jak wygląda umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej. Więcej informacji już wkrótce.