• Home |
  • Procedura i podmioty postępowania upadłościowego

Procedura i podmioty postępowania upadłościowego

  • 2021-08-12

Dzięki poprzedniemu artykułowi wiesz już, kiedy możesz starać się o upadłość konsumencką oraz co musi zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości. Dzisiaj parę słów o tym, gdzie złożyć wniosek, jak przebiega całe postępowanie o ogłoszenie upadłości i kto w nim bierze udział.

Jak przebiega upadłość konsumencka?

Całe postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej rozpoczyna wniesienie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek może złożyć zarówno dłużnik jak i jego wierzyciel. Sąd bada prawdziwość informacji i danych wskazanych we wniosku. Jeżeli dłużnik poda nieprawdziwe dane, ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną wskutek podania fałszywych informacji o stanie swojego majątku. Po zbadaniu wniosku sąd może umorzyć postępowanie lub wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd m.in.:

– wyznacza syndyka

– wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na wskazany adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze,

Następnie Syndyk zasięga informacji o dłużniku w organach administracji publicznej oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym, ponownie badając m.in. jego sytuacje finansową w ostatnich latach. Po zapoznaniu się ze stanem majątkowym (który po ogłoszeniu upadłości nazywany jest masą upadłości) upadłego syndyk dokonuje wyboru sposobu likwidacji masy upadłości, musi to być sposób, który w jak największym stopniu zniweluje długi upadłego wobec wierzycieli. Gdy likwidacja masy upadłości zakończy się syndyk sporządza projekt planu spłaty wierzycieli, który przedstawia sądowi. Plan spłaty może zostać zatwierdzony, zmieniony lub odrzucony przez sąd, w zależności od stanu konkretnego dłużnika, jego postawy, przyczyniania się do długów oraz warunków osobistych. W planie spłaty m.in.

– dokonuje się podziału pomiędzy wierzycieli funduszy uzyskanych przez syndyka z likwidacji masy upadłości

– ustala się okres w jakim upadły ma spłacić swoje długi jest to najczęściej maksymalnie 36 miesięcy. W sytuacjach szczególnych okres ten może być skrócony lub wydłużony nawet do 84 miesięcy.

Po upływie powyższego okresu spłacania długów sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli, orzeczenie to kończy postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej

Uwaga! W niektórych sytuacjach sąd może umorzyć część lub całość długów upadłego. Zagadnienie to wyjaśnimy w osobnym artykule

Podmioty biorące udział w upadłości konsumenckiej

Sąd właściwy do rozpoznania wniosku – jest to sąd rejonowy, który na danym obszarze rozpoznaje sprawy gospodarcze. Należy pamiętać, że sądy w małych miastach nie zajmują się sprawami gospodarczymi. Najczęściej wydział gospodarczy tworzy się w jednym z sądów rejonowych. Sąd ten w takiej sytuacji rozpoznaje sprawy z kilku okolicznych gmin.

O tym czy wniosek o upadłość, dłużnik ma złożyć do sądu np. w Krakowie czy Gdańsku decyduje to

gdzie znajduje się głównego ośrodek jego podstawowej działalności. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub zawodowej przyjmuje się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest miejsce jego zwykłego pobytu. W świetle orzecznictwa miejsce zwykłego pobytu to pojęcie rozumiane jako miejsce, w którym dana osoba zazwyczaj przebywa i w którym znajduje się główne centrum egzystencji danej osoby. Najczęściej jest to po prostu miejsce zamieszkania. Sąd nadzoruje postępowanie o upadłość konsumencką i zatwierdza działania syndyka.

Dłużnik/upadły – osoba fizyczna która jest niewypłacalna tj. nie jest w stanie spłacać swoich długów. Po stwierdzeniu upadłości konsumenckiej jest nazywana również upadłym

Wierzyciel – osoba fizyczna lub prawna, której przysługuje wobec Dłużnika wierzytelność tzn. której Dłużnik jest coś winien, ponieważ nie uregulował długu np. nie oddał pożyczonych pieniędzy.

Syndyk – wyznaczona przez sąd osoba, która w rzeczywistości prowadzi postępowanie o upadłość konsumencką m. in. likwiduje masę upadłości i przygotowuje projekt planu spłaty wierzycieli.

Więcej o Syndyku dowiedzą się Państwo w następnym artykule