• Home |
  • Warunkowe umorzenie postępowania a jazda po alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania a jazda po alkoholu

  • 2018-11-25

Czy kierujący pojazdem pod wpływem alkoholu może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Skazanie za przestępstwo polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, tj. art. 178a Kodeksu karnego zawsze oznacza dla jego sprawcy utratę prawa jazdy. Wskazane przestępstwo jest więc związane z bardzo dotkliwą sankcją. Warto jednak pamiętać, że również w przypadku przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, możliwe jest skorzystanie z instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego. Nie jest to jednak oczywiste, gdyż często nietrzeźwy kierowca słyszy od przesłuchującego go Policjanta, że najkorzystniejszym dla niego rozwiązaniem jest wniosek w trybie art. 335 Kodeksu postępowania karnego, czyli faktycznie zgoda na karę zaproponowaną przez Prokuratora i co najmniej 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Czy tak rzeczywiście tak musi być?

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest instytucją, która polega na wstrzymaniu reakcji karnej na popełnione przestępstwo. Warunkowe umorzenia postępowania jest zatem możliwością zakończenia postępowania karnego na wczesnym etapie. Wydany wyrok bowiem nie oznacza skazania a jedynie w uproszczeniu stwierdzenie bezsporności winy. Warunkowe umorzenie postępowania jest więc dla sprawcy przestępstwa bardzo korzystne, gdyż nadal w świetle prawa jest on osobą „niekaraną”. Spełnione jednak muszą zostać przesłanki ustawowe od których uzależnione jest podjęcie przez sąd decyzji o warunkowym umorzeniu postępowania i ewentualnie pozwolenie sprawcy przestępstwa na zachowanie prawa jazdy.

Przesłanki stosowania warunkowego umorzenia postępowania

Zgodnie z art. 66 § 1 Kodeku karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego,
w szczególności nie popełni przestępstwa. Podstawową przesłanką przesadzającą o tym, czy wobec sprawcy przestępstwa możliwe będzie warunkowe umorzenie postępowania karnego jest nieznaczna wina oraz społeczna szkodliwość czynu. W przypadku przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd będzie brał pod uwagę stężenie alkoholu we krwi w chwili popełnienia przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia, w dalszej zaś kolejności sąd bierze pod rozwagę warunki dotyczące samego sprawcy. Żadne przepisy prawne nie określają precyzyjne przy jakim stężeniu alkoholu w organizmie możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania, zatem istotne są wszelkie pozostałe okoliczności przemawiające na korzyść sprawcy. Istotne jest bowiem wskazanie braku uprzedniej karalności sprawcy oraz pozostawanie przez niego w stałej pracy zarobkowej, konieczności utrzymania rodziny, kontynuowania nauki czy też prowadzenia działalności charytatywnej.

Czemu warunkowe umorzenie postępowania jest najkorzystniejsze dla sprawcy?

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania zakaz prowadzenia pojazdów może być orzeczony na okres próby do 3 lat, ale co najistotniejsze sąd może odstąpić od wydania tego zakazu!!! W odróżnieniu od wyroku skazującego, gdzie sąd skazując wyrokiem sprawcę przestępstwa ma obowiązek orzeczenia wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 do nawet 15 lat. Przy warunkowym umorzeniu postępowania obligatoryjne jest orzeczenie przez sąd obowiązku naprawienia szkody lub przekazania świadczenia pieniężnego tytułem nawiązki przez sprawcę, dlatego we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania warto zawrzeć propozycję przekazania takiego świadczenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w szczególności art. 66 § 1 – 2, 67 § 1 – 4, 178a § 1