• Home |
  • Żądanie udziału w zysku po rozwodzie

Żądanie udziału w zysku po rozwodzie

  • 2015-05-12

W 2010 r. rozwiodłem się z moją małżonką. Przed zawarciem małżeństwa prowadziłem jednoosobowo firmę – skład budowlany, którą prowadzę do dzisiaj. Dotychczas nie podzieliliśmy majątku wspólnego. W trakcie trwania małżeństwa nie ustanowiliśmy także rozdzielności. Aktualnie moja była żona domaga się od mnie zapłaty 500.000 zł jako połowy zysku, który wypracowała firma od 2010 r. Faktem jest, co wciąż mi wypomina, że w trakcie małżeństwa sprzedaliśmy nasze wspólne mieszkanie żeby spłacić mój kredyt, który obciążał firmę. Czy jej żądanie jest zasadne?

Dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie konieczne jest określenie czy wypracowany przez Pana zysk po dacie orzeczenia rozwodu wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Zgodnie z treścią art. 31 kro w skład majątku wspólnego wchodzą, m.in., pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Zatem również zyski z prowadzonej działalności gospodarczej tworzą majątek wspólny. Przepis ten ma jednakże zastosowanie tylko w czasie trwania ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Wspólność ta ustaje m.in. na skutek orzeczenia rozwodu. Należy zatem uznać, iż wypracowany przez Pana zysk po ustaniu małżeństwa nie będzie podlegał podziałowi.

Nie oznacza to jednak, iż Pana żonie nie przysługują żadne roszczenia związane z działalnością gospodarczą. Kwestia spłaconego kredytu nie jest bowiem bez znaczenia. Z opisu stanu faktycznego wynika, iż sprzedali Państwo wspólne mieszkanie a pieniądze ze sprzedaży zostały przeznaczone na spłatę Pana kredytu obciążającego firmę. Z prawnego punktu widzenia tego typu czynność należy zakwalifikować jako nakład z majątku wspólnego na Pana majątek osobisty. Skoro bowiem mieszkanie stanowiło składnik majątku wspólnego to pieniądze z jego sprzedaży również weszły do tego majątku. Zgodnie z art. 45 kro każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Jeżeli zatem z majątku wspólnego został spłacony Pana dług to Pana była małżonce przysługuje roszczenie o zwrot nakładu w takiej wysokości, w jakiej posiada ona udział w majątku wspólnym. Zasadą jest równy udział małżonków w majątku wspólnym a zatem była małżonka będzie mogła domagać się zwrotu kwoty 50.000 zł. Dochodzenie tej kwoty jest jednak możliwe w ramach postępowania o podział majątku wspólnego.