Nowelizacja prawa upadłościowego – Jakie zmiany czekają konsumentów w 2020 roku?

W dniu 6 września 2019 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów nowelizacji wejdzie w życie z dniem 24 marca 2020 roku, w tym przepisy dotyczące postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych.

Jakie istotne zmiany czekają w 2020 roku osoby fizyczne, które zamierzają złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości?

Continue…

Upadłość Konsumencka

Jak się uwolnić od długów? Upadłość konsumencka. Przesłanki ogłoszenia i przebieg postępowania.

Upadłość konsumencka to możliwość zmniejszenia bądź całkowitego umorzenia zobowiązań, a zatem jest to dla dłużnika, który nie jest w stanie spłacić zaciągniętych kredytów jedyna szansa na wyjście z długów. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych oraz byłych przedsiębiorców, a zatem docelowo zmierza do oddłużenia,
a jeśli pozwala na to sytuacja majątkowa upadłego – również do spłaty (nawet częściowej) wierzycieli. Prawo upadłościowe nazywa takie postępowanie postępowaniem upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

O umorzenie długów w ramach upadłości konsumenckiej mogą się ubiegać konsumenci, tzn. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Z procedury mogą też skorzystać byli przedsiębiorcy, którzy uzyskali już status konsumentów, tj. zostali wyrejestrowani
z właściwego rejestru (np. CEIDG). Jednakże, gdy stan niewypłacalności powstał w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o upadłość na innych zasadach niż osoba fizyczna, która nigdy nie prowadziła własnej firmy. Dłużnik chcący ogłosić opadłość musi być niewypłacalny. Oznacza to, że musiał utracić zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dłużnik również musi wykazać, że nie przyczynił się do powstania stanu niewypłacalności na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

Wymogi formalne wniosku o upadłość konsumencką

Pierwszym etapem w kierunku ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie przez dłużnika do właściwego sądu rejonowego w obrębie miejsca zwykłego pobytu dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości. Profesjonalnie sporządzony wniosek jest podstawą sukcesu, gdyż koniecznym jest przygotowanie potrzebnych dokumentów dotyczących aktualnie posiadanych składników majątku, środków pieniężnych, należności wobec innych podmiotów oraz spis wierzycieli (także tych, których należność upadły kwestionuje). Konieczne jest również uzasadnienie wniosku i dołączeniu do niego dowodów potwierdzających okoliczności, które doprowadziły do niewypłacalności, np. zaświadczenie o ciężkiej chorobie. Można również powoływać na te okoliczności świadków. Syndyka, który będzie zarządzał majątkiem, wyznacza sąd. Przed złożeniem wniosku dłużnik musi mieć na uwadze, że postępowanie upadłościowe to długotrwały proces, który wiąże się z koniecznością znoszenia określonych niedogodności, ale jednocześnie zapewnia on realne wyjście z zadłużenia. Od wniosku pobiera się opłatę podstawową, która obecnie wynosi 30,00 zł, a także 17 zł opłaty skarbowej (kiedy reprezentuje go profesjonalny pełnomocnik – adwokat, radca prawny, czy doradca restrukturyzacyjny). Koszty postępowania upadłościowego są pokrywane ze środków skarbu państwa, a zatem dłużnik nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów sądowych.

Co się dzieje po złożeniu wniosku?

Po złożeniu wniosku wierzyciele zgłaszają przysługujące im wierzytelności, a następnie dochodzi do spieniężenia całego majątku upadłego. Sporządzany jest plan podziału między wierzycieli kwot uzyskanych w wyniku sprzedaży majątku upadłego i ustalany jest plan spłat wierzycieli, w którym sąd określa w jakim czasie i w jakim zakresie upadły będzie spłacał pozostałe długi, na które nie starczyło pieniędzy ze sprzedaży jego majątku. Sąd również określa, jaka część długów upadłego ma być umorzona. Umorzeniu podlega każde zobowiązanie pieniężne, np. kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy,
podatki, składki ZUS, rachunki za prąd, media i inne. Nie podlegają natomiast umorzeniu alimenty, odszkodowania na osobie, kara grzywny wymierzona przez sąd karny. Plan spłat może trwać maksymalnie 5 lat. We wskazanym okresie upadły nie może zobowiązywać się do zakupu towarów na raty czy też z odroczonym terminem płatności. W wypadku niedochowania nałożonych na niego obowiązków, sąd może uchylić plan spłat i umorzyć postępowanie upadłościowe, co zamknie mu drogę do oddłużenia na następne 10 lat.

Skutki ogłoszenia upadłości

Wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości”, która jest zarządzaną przez syndyka. Konsument od tego momentu nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem i jest zobowiązany do wskazania i wydania syndykowi całego swojego majątku, a także całej dokumentacji dotyczącej majątku i rozliczeń.
Upadły musi również pamiętać, że do składu masy upadłości zaliczane jest również wynagrodzenie za pracę. Po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłości po czym przystępuje do sprzedaży majątku upadłego konsumenta. Warto wskazać, że sprzedaż nie dotyczy przedmiotów pierwszej potrzeby, potrzebnych do codziennej egzystencji.

Wraz z ogłoszeniem upadłości wymagalne staną się wszelkie zobowiązania konsumenta. Przykładowo kredyt wzięty przez dłużnika na raty będzie natychmiastowo płatny w pełnej wysokości. Co więcej, wraz z ogłoszeniem upadłości konsument będzie mógł zawierać tylko drobne umowy życia codziennego (jak np. zakupy żywności), które pokrywane będą przez upadłego z tych funduszy, jakie nie podlegały zajęciu przez syndyka.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w szczególności art. 4911-23

Sposoby na naprawienie szkody majątkowej.

W prawie cywilnym jednym z rodzajów odpowiedzialności jest odpowiedzialność deliktowa, czyli za czyn niedozwolony, który spowodował szkodę. Bezprawność w prawie cywilnym jest rozumiana szerzej niż w prawie karnym, obejmuje bowiem także niezgodność zachowania z zasadami współżycia społecznego. Warunkiem odpowiedzialności jest możliwość przypisania sprawcy winy umyślnej lub nieumyślnej. W dalszej części zostanie pokrótce opisane, czego może domagać się poszkodowany oraz w jakich sytuacjach obowiązek naprawienia szkody ulega zmniejszeniu.

 

Wyrządzenie szkody kreuje stosunek zobowiązaniowy pomiędzy sprawcą, który staje się w ten sposób dłużnikiem, a poszkodowany wierzycielem. Wierzyciel może domagać się naprawienia szkody majątkowej w jeden z poniżej wymienionych sposobów:

  • przywrócenie stanu poprzedniego – np. naprawa uszkodzonej rzeczy;
  • zapłata odszkodowania – np. zapłata równowartości wybitej szyby, równowartości zniszczonych klombów azalii.

Podstawą roszczenia wierzyciela jest art. 363 k.c. Wierzyciel dokonuje wyboru poprzez oświadczenie złożone w tym przedmiocie dłużnikowi. Wybór wierzyciela w tym zakresie  może zostać ograniczony tylko do świadczenia w pieniądzu w dwóch sytuacjach: gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe  oraz gdyby przywrócenie stanu poprzedniego wprawdzie było możliwe, ale pociągałoby za sobą nadmierne trudności lub koszty.

 

Nie zawsze jednak należne odszkodowanie będzie stanowiło równowartość kosztów naprawy. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie o sygn. akt V CKN 903/00 Sąd stwierdził, że: „Jeżeli koszt naprawy samochodu jest wyższy od jego wartości przed uszkodzeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku.”

 

W przypadku uszkodzenia samochodu, przywrócenie stanu poprzedniego będzie często wiązało się z zakupem części zamiennych. Na tym tle pojawiło się swego czasu wiele wątpliwości związanych z tym, czy wierzyciel musi koniecznie korzystać z najtańszych części oferowanych na rynku. Wątpliwości te rozwiewa Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie o sygn. I CKN 1466/99, stwierdzając, że: „Jeżeli z treści umowy ubezpieczenia autocasco nie wynika nic innego, ubezpieczony, który nabywa autoryzowane części samochodowe potrzebne do naprawy uszkodzonego w wypadku pojazdu, nie ma obowiązku poszukiwania sprzedawcy oferującego je najtaniej. Możliwe jest przypisanie ubezpieczonemu naruszenia, wynikającego z art. 354 § 2 k.c., obowiązku współpracy z dłużnikiem, jeżeli świadomie lub przez niedbalstwo kupił części droższe.”

 

Należy mieć na uwadze, że w żadnym wypadku odszkodowanie nie może prowadzić do wzbogacenia się wierzyciela. Granicą odszkodowania jest pełne pokrycie szkody, czyli jej kompensacja. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 950/15: „Z art. 361 § 2 k.c., pozostającego w ścisłym związku z art. 363 § 2 k.c., wynika obowiązek naprawienia szkody przez zapewnienie wierzycielowi całkowitej kompensaty wywołanego uszczerbku, który nie może jednak prowadzić do jego nieuzasadnionego wzbogacenia. Przyjęcie zasady, że szkodę ustala się według wartości na datę orzekania o odszkodowaniu uzasadnia przyjęcie, iż wierzyciel nie ponosi negatywnych skutków spadku wartości pieniądza w okresie od wymagalności zobowiązania do orzekania o obowiązku zapłaty przez dłużnika, zapewnia zatem pełną kompensatę i odsetki należą się od daty wyrokowania. Odsetki za opóźnienie i odszkodowanie na zasadach ogólnych, pełniąc takie same funkcje, mogą się jedynie uzupełniać.”

 

Przy ustalaniu szkody i jej wysokości istotne jest, że dłużnik odpowiada wyłącznie za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyroku z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 912/15 wyjaśnił, że normalny związek przyczynowy: „oznacza, że należy ustalić, czy zdarzenie stanowi warunek konieczny wystąpienia szkody (test conditio sine qua non) oraz, czy szkoda jest normalnym następstwem tego zdarzenia (selekcja następstw). Nie wystarczy więc ustalić istnienia związku przyczynowego jako takiego, lecz należy stwierdzić, że chodzi o następstwa (powiązania) obiektywnie normalne, typowe, przeciętne, oczekiwane w zwykłej kolejności rzeczy.” Orzecznictwo sądowe dostarcza wielu przykładów zdarzeń, które nie zostały uznane za następstwa wynikłe z normalnego związku przyczynowego. W tym miejscu warto zacytować wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 1982 r. sygn. akt IV CR 60/82: „Nie zachodzi normalny związek przyczynowy między decyzją o udzieleniu wychowankowi zakładu poprawczego urlopu okolicznościowego i kradzieżą popełnioną przez tego wychowanka w czasie pobytu poza zakładem poprawczym.” Inny przykład zawarty został w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt I CSK 475/10: „Rozstrój zdrowia psychicznego pracownika nie jest normalnym następstwem niesłusznego zwolnienia z pracy lub wydania krzywdzącej go opinii.”

 

Drugą okolicznością, która wpływa na rozmiar odszkodowania jest przyczynienie się poszkodowanego. Zgodnie z art. 362 k.c. jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Przyczynienie się poszkodowanego musi się wiązać z zachowaniem, które można ocenić jako obiektywnie naganne (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie o sygn. I PKN 248/00), np. używa pojazdu, który działa wadliwie w wyniku popełnionego deliktu, a na skutek używania psują się w nim dodatkowe elementy.

W kontekście wypadków drogowych bardzo ważne jest, że zgodnie z orzecznictwem sądowym: „Osoba, która decyduje się na jazdę samochodem z kierowcą będącym w stanie po spożyciu napoju alkoholowego, przyczynia się do odniesionej szkody powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy stan nietrzeźwości kierowcy pozostaje w związku z tym wypadkiem. Spożycie napoju alkoholowego przed jazdą z takim kierowcą uważać należy za znaczne przyczynienie się do powstania szkody – art. 362 k.c.” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 1418/12).

 

Podsumowując, delikt jest jednym ze źródeł powstania zobowiązania. Poszkodowany jest wierzycielem, a sprawca deliktu dłużnikiem. Wierzyciel może żądać naprawienia szkody poprzez przywrócenie stanu poprzedniego albo zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej. Pomimo wyrządzenia szkody rozmiar odpowiedzialności doznaje pewnych ograniczeń: po pierwsze, dłużnik odpowiada tylko za normalne następstwa swojego czynu, a po drugie, jeśli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek odszkodowawczy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

Jak zawrzeć ugodę?

Kwestia zawierania umów ugody budzi wiele emocji. Ugoda może być skutecznym sposobem na załagodzenie sporu bądź rozwianie wątpliwości, pozwalającym na uniknięcie długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych. Stosuje się dwie formy umowy ugody, sądową oraz pozasądową. Warto zwrócić uwagę, iż Continue…

Jak prawnie wymeldować lokatora?

Zameldowanie, wedle ustawy z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 722 z późn. zm.), ma służyć celom ewidencyjnym i potwierdza pobyt danej osoby w konkretnym miejscu. Niektóre osoby jednak żyją w błędnym przekonaniu, że zameldowanie może prowadzić do nabycia praw do lokalu. Jak zostało wspomniane zameldowanie służy jedynie celom ewidencyjnym i niebawem (stycznia 2018 r.) zostaną zlikwidowanie rejestry mieszkańców, a obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony. Continue…

Jak wyciąć drzewa zgodnie z prawem?

Lato to czas, kiedy decydujemy się na porządki na naszych działkach. Posiadacze nieruchomości postanawiają przy tym niejednokrotnie wyciąć zbędne drzewa lub krzewy. Zgodnie z polskimi przepisami, pomimo faktu bycia właścicielem nieruchomości, nie ma pełnej swobody w decydowaniu, jakie drzewa czy krzewy mogą zostać usunięte. Zasadą jest wymóg uzyskania stosownego zezwolenia, a usunięcie drzewa bez zezwolenia może skutkować poniesieniem kar finansowych. Continue…

Jak odróżnić zawód adwokata od radcy prawnego?

            W społeczeństwie panuje przekonanie, że jeżeli widzi się kogoś w czarnej todze, to ma się do czynienia z prawnikiem. Rodzaj prawnika jest identyfikowany na podstawie koloru jego żabotu (kolorowe elementy na todze). Każdy przeciętnie zorientowany obywatel umie rozpoznać sędziego (po kolorze fioletowym) i prokuratora (czerwony żabot). Continue…