• Home |
  • Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

OFERTA DLA OSOBY FIZYCZNEJ

Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego kancelaria prowadzi przede wszystkim sprawy o:

 

Orzeczenie rozwodu i separacji

 

– rozwód z orzeczeniem o winie,

– orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania lub o jego podziale bądź przyznaniu go jednemu z małżonków,

– rozwód z cudzoziemcem,

– sporządzanie propozycji ugodowych w powyższym zakresie,

 

Zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej i podział majątku wspólnego

 

– opinia prawna dotycząca kwalifikacji przedmiotów do majątku wspólnego lub osobistego,

– wypracowanie korzystnych rozwiązań podziałowych oraz przeprowadzenie ewentualnych negocjacji między (byłymi) małżonkami,

– ustalenie równych bądź nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków,

– rozliczanie nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny i z majątku wspólnego na majątek odrębny,

 

Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dzieckiem

 

– przyznanie, odebranie, zawieszenie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej,

– ustalenie kontaktów z dzieckiem,

– rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka,

– wydanie dziecka,

– zmianę wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej.

 

Alimenty

 

– przyznanie świadczeń alimentacyjnych,

– zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania,

– podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów,

– ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,

– zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów,

– przyznanie alimentów na rzecz kobiety ciężarnej oraz pokrycie kosztów

– przyznanie alimentów na rzecz byłego małżonka

 

Adopcję, kuratelę i opiekę

 

– ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,

– ustanowienie opiekuna bądź kuratora,

– uchylenie opieki bądź kurateli,

– zwolnienie z obowiązku objęcia opieką,

– ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej,

– ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego,

– przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia.