• Home |
  • Prawo karne i wykroczenia

Prawo karne i wykroczenia

OFERTA DLA OSOBY FIZYCZNEJ

Prawo karne i wykroczenia

Pomoc prawna kancelarii w zakresie prawa karnego i wykroczeń to przede wszystkim:

 

Prawo karne

 

– kompleksowa pomoc prawna w sprawach karnych obejmująca reprezentację w sprawie karnej, począwszy od postępowania przygotowawczego (uczestnictwo wraz z podejrzanym w przesłuchaniu, w postawieniu zarzutów w Prokuraturze/na Policji), poprzez zastępstwo procesowe przed sądami we wszystkich instancjach sądowych;

– sporządzanie środków odwoławczych, w tym zażaleń na tymczasowe aresztowanie; Europejski Nakaz Aresztowania (ENA), opracowywanie wniosków o wyroki łączne;

– proponujemy także pomoc w obronie swych praw pokrzywdzonym/oskarżycielom posiłkowym w procesie karnym, w zakres której wchodzi reprezentacja zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i zastępstwo procesowe przed sądami we wszystkich instancjach;

– zajmujemy się także wsparciem we wszczęciu sprawy karnej poprzez sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw na szkodę (wraz z wnioskiem o naprawienie szkody, zadośćuczynienie, orzeczenie zakazu prowadzenia określonej działalności lub nałożenie innych obowiązków), a także poprzez opracowanie subsydiarnego aktu oskarżenia lub prywatnego aktu oskarżenia w zależności od charakteru przestępstwa i ich popieranie w postępowaniu karnym;

– nasza oferta skierowana jest także do przedsiębiorców (m.in. w sprawach o defraudację, czyny niedozwolone, naruszenie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej) obejmującą pomoc na każdym etapie sprawy karnej;

 

Prawo wykroczeń

 

– obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia zarówno podczas czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez Policję lub inny organ bądź w wyniku nałożenia mandatu karnego jak również na etapie sądowym, w tym w ramach postępowania zwyczajnego, przyspieszonego, nakazowego,

– w zakresie naszych usług pozostaje również analiza prawidłowości zatrzymania przez Policję, a także sporządzenie zażalenia na zatrzymanie do sądu,

– zajmujemy się także reprezentowaniem osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego.

 

Postępowanie karne wykonawcze

 

– sprawy o dozór elektroniczny,

– sprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia

– sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,

– sprawy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności,

– sprawy o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary

– sprawy o zawieszenie postępowania wykonawczego,

– sprawy o orzeczenie kary zastępczej,

– sprawy o rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności.

Kancelaria świadczy usługi na terenie Śląska i Małopolski. Działamy na terenie miast takich jak: Chrzanów, Trzebinia, Jaworzno, Oświęcim, Olkusz, Libiąż, Katowice, Krzeszowice, Kraków i okolice.