• Home |
  • Sprawy egzekucyjne

Sprawy egzekucyjne

OFERTA DLA FIRM

Sprawy egzekucyjne

Pomagamy w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych zarówno po stronie wierzycieli, jak i dłużników.
– Usługi Kancelarii obejmują wszystkie etapy egzekucji począwszy od momentu zagrożenia wszczęciem postępowania, aż do jego ukończenia. Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników sądowych przy sądach rejonowych oraz przez organy egzekucyjne administracyjne w postępowaniach egzekucyjnych w administracji (ZUS, Urząd Skarbowy).
– W ramach podejmowanych przez nas działań prawnych pomagamy w egzekwowaniu zasądzonych roszczeń, wykupie wierzytelności oraz chronimy przed niesłusznie prowadzoną egzekucją.
– Czuwamy nad szybkością i zgodnością z prawem wszczętych w imieniu naszych Klientów lub przeciwko nim postępowań egzekucyjnych, w tym celu składamy skargi na czynności komorników, zaskarżamy opisy i oszacowania nieruchomości, sporządzamy zarzuty do planów podziału przedmiotu egzekucji oraz podejmujemy inne czynności przewidziane przepisami prawa.
– Występujemy także w sprawach z tzw. skargi paulińskiej oraz o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (powództwo przeciwegzekucyjne i opozycyjne).
– Prowadzimy negocjacje zarówno z dłużnikami jak i wierzycielami mające na celu możliwie jak najmniej kosztowne oraz jak najbardziej optymalne załatwienie spraw w dochodzeniu ich zobowiązań.
– W celu zapewnienia, jak najlepszej oraz najszybszej obsługi współpracujemy z wieloma kancelariami komorniczymi na terenie całej Polski.