• Home |
  • Reprezentacja przed sądami i organami administracji

Reprezentacja przed sądami i organami administracji

OFERTA DLA FIRM

Reprezentacja przed sądami i organami administracji

– Przed wszczęciem postępowania lub przystąpieniem do toczącej się sprawy, wnikliwie analizujemy sprawę, pomagamy w zgromadzeniu materiału dowodowego oraz podejmujemy próbę negocjacji roszczeń na drodze polubownej. W razie potrzeby wspieramy naszych Klientów również na etapie mediacji.
– Reprezentujemy interesy naszych Mandantów we wszystkich rodzajach postępowań sądowych i arbitrażowych oraz administracyjnych w tym przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami administracyjnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami polubownymi oraz trybunałami arbitrażowymi,
organami egzekucyjnymi.