Czy można się domagać alimentów od byłego małżonka?

Na czym polegają alimenty na rzecz byłego małżonka i kiedy można się ich domagać? To częste pytanie zadawane przez strony podczas toczącego się postępowania o rozwód. Warto pamiętać, że o ile orzeczenie rozwodu powoduje rozwiązanie małżeństwa, to nierzadko sama decyzja o rozwodzie może wiązać się z pewnymi konsekwencjami finansowymi. Kwestia alimentów jest istotna zwłaszcza dla małżonka, który nie był czynny zawodowo i zajmował się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. W tym przypadku rozwód może powodować, że małżonek pozostanie bez środków do życia, 
a jego sytuacja majątkowa ulegnie znacznemu pogorszeniu.

Rozwód a alimenty.

W pierwszej kolejności warto wskazać, że Sąd nigdy nie orzeka o alimentach na rzecz drugiego małżonka z urzędu. To strona zainteresowana wydaniem takiego rozstrzygnięcia powinna sformułować odpowiednie żądanie, podać konkretną kwotę oraz przedstawić dowody popierające jej stanowisko. Warto pamiętać, że alimentów od byłego małżonka można się domagać również po orzeczeniu rozwiązania małżeństwa przez rozwód, już w odrębnym postępowaniu. Stosunek alimentacyjny powstanie jednak wtedy, gdy zostaną spełnione przesłanki wskazane w art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Jakie są przesłanki powstania stosunku alimentacyjnego między małżonkami?

Istnienie stosunku alimentacyjnego oraz jego zakres zależny jest od wydanego wyroku rozwodowego, tj. czy jaki dokładnie zaparł wyrok w zakresie winy za rozkład pożycia małżeńskiego. W wyroku rozwodowym Sąd może stwierdzić, że oboje małżonkowie ponoszą winę za rozkład pożycia małżeńskiego, uznać jednego z małżonków wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd może również, na zgodny wniosek małżonków, odstąpić od orzekania o winie.

Zgodnie z art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.”

Jak należy rozumieć ten przepis? W przypadku, gdy żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, czyli Sąd nie orzekał o winie lub uznał oboje małżonków winnymi rozkładu pożycia małżeńskiego, to małżonek, który znajduje się w niedostatku, może żądać dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Inaczej kształtuje się sytuacja małżonka, który został uznany wyłącznie winnym rozpadowi małżeństwa. Zgodnie z art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli jeden 
z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”.

W tej sytuacji małżonek niewinny może się domagać od małżonka wyłącznie winnego zasądzenia alimentów, jeżeli rozwód wpłynął na istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. Małżonek wyłącznie winny zobowiązany jest do zapłaty alimentów i tym zakresie przyczynia się do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb byłego małżonka, nawet jeśli nie znajduje się on w niedostatku. 

Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny? 

Jak zostało wskazane powyżej – Sąd w wyroku orzekającym rozwód może orzec winę obojga małżonków, jednego z nich lub odstąpić od jej orzekania. W przypadku, gdy rozwód został orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków, to alimenty wówczas nie są ograniczone żadnych terminem i mogą wygasnąć jedynie z momentem zawarcia przez byłego małżonka nowego małżeństwa. 

Gdy do łożenia alimentów na byłego małżonka jest zobowiązany jest ten, który nie był uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia (a więc gdy sąd nie orzekał o winie lub uznał, że oboje małżonkowie są winni rozpadowi pożycia małżeńskiego) – co do zasady obowiązek płacenia alimentów wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Istnieją jednak czasem wyjątkowe okoliczności, które mogą uzasadnić wydłużenie wyżej wskazanego okresu. 

Zmiany w prawie rodzinnym – rozwód

Czy za niedługo trudniej będzie dostać rozwód w Polsce? Co przyniesie nowelizacja prawa rodzinnego? Czym są alimenty natychmiastowe? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi TAK, ALE zmiany dotyczą tylko małżonków, którzy mają wspólne małoletnie dzieci. Jeśli zatem masz małoletnie dzieci planujesz rozwód bądź separację , poniższy artykuł może Cię zainteresować. Dodatkowo zajmiemy się dzisiaj kwestią alimentów natychmiastowych, czyli co planuje rząd, aby zmusić krnąbrnego małżonka do wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego?

Rodzinne postępowanie informacyjne

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: k.r.i o.) oraz niektórych innych ustaw, sporządzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przewiduje wprowadzenie tzw. „rodzinnego postępowania informacyjnego”. Będzie to etap poprzedzający postępowanie sądowe w sprawie o rozwód lub separację, podczas którego strony mają się wspólnie zastanowić nad pojednaniem. 

Co jeszcze warto wiedzieć?

  • Postępowanie informacyjne będzie prowadzone przez mediatora i będzie miało charakter bezpłatnej mediacji – koszty „negocjacji” małżonków mają być pokrywane przez Skarb Państwa.
  • Celem postępowania ma być pojednanie małżonków, rozwiązanie problemów rodziny. Jeżeli pojednanie okaże się niemożliwe, postępowanie ma doprowadzić do uzgodnienia kwestii, które zazwyczaj powodują konflikty wśród małżonków tj. : władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dziecka, kontakty, wysokość alimentów.
  • Zgodnie z projektowanymi zmianami w prawie rodzinnym, rodzinne postępowanie informacyjne będzie trwało minimum miesiąc.
  • Postępowanie informacyjne będzie obowiązkowe.
  • Wyjątkiem od obowiązkowego udziału w rodzinnym postępowaniu informacyjnym będą przypadki ekstremalne, takie jak np. prawomocne skazanie w postępowaniu karnym przez Sąd jednego z małżonków za umyślne przestępstwo na szkodę drugiego małżonka lub ich małoletniego dziecka jak np. za przestępstwo znęcania się. 

Alimenty natychmiastowe w trakcie małżeństwa

Planowane zmiany w k.r.i o. obejmują również „alimenty natychmiastowe”, czyli uproszczoną procedurę przyznawania alimentów przez Sąd na małoletnie dzieci.  Będzie to opcja dla osoby, która jest w związku małżeńskim, ale ma problemy z niewywiązywaniem się drugiego małżonka z obowiązku alimentacyjnego. Innymi słowy Sąd będzie mógł przyznać alimenty jeśli postępowanie w sprawie o rozwód lub separacje nie zostało rozpoczęte. Jeśli sprawa o rozwód/separację już się toczy, to Sąd zadecyduje w tym samym postępowaniu o alimentach na zasadach ogólnych, a przepisy o alimentach natychmiastowych nie będą miały zastosowania.

Pozew o alimenty natychmiastowe będzie trzeba wnieść na formularzu, którego wzór ma być dostępny w Internecie. Podstawą zasądzenia alimentów będzie oświadczenie małżonka o dochodach, kosztach utrzymania, liczbie wspólnych dzieci, niewywiązywaniu się jednego małżonka ze świadczeń alimentacyjnych, wraz z informacją, że postępowanie o rozwód/ separację nie zostało wszczęte. Do pozwu będzie trzeba dołączyć tylko akt urodzenia dziecka. Sąd ma rozpoznać sprawę i wydać nakaz zapłaty w terminie 14 dni od dnia wniesienia pozwu.

Wysokość alimentów natychmiastowych

Wysokość świadczeń ma zależeć od dwóch czynników : minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i liczby dzieci. Biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzenia zasadniczego w 2021 r (2800 zł brutto), sposób obliczania ma być następujący: 

– 1 dziecko -> 21% x 2800 zł =  588 zł 

– 2 dzieci -> 19% x 2800 zł = 532 zł na każde dziecko 

– 3 dzieci -> 17% x 2800 zł = 476 zł na każde dziecko

– 4 dzieci -> 15% x 2800 zł = 420 zł na każde dziecko

– 5 i więcej dzieci -> 13% x 2800 zł = 364 zł na każde dziecko