Odszkodowanie dla pokrzywdzonego w sprawie karnej

Stałeś się ofiarą przestępstwa, w wyniku którego zostałeś poszkodowany? Pamiętaj, że już na etapie postępowania karnego możesz domagać się odszkodowania od sprawcy.

Odszkodowanie w postępowaniu karnym w procesie karnym

Oprócz podstawowego celu postępowania karnego jakim jest ustalenie sprawcy przestępstwa i wymierzenie mu sprawiedliwej kary, nie można również zapomnieć o osobie pokrzywdzonego przestępstwem. W przypadku gdy sprawca zostanie skazany, tj. zostanie uznany za winnego przestępstwa, sąd może, a na wniosek pokrzywdzonego musi, orzec o obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Odszkodowanie zasądza się również przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary lub w przypadku odstąpienia od jej wymierzenia.

Co musisz zrobić by Sąd przyznał odszkodowanie?

 1. Złóż wniosek o orzeczenie wobec oskarżonego wniosku o naprawienie Twojej szkody lub zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę,
 2. Wskaż Sądowi rozmiar Twojej szkody lub krzywdy, np. przedstaw rachunki za leczenie przebyte w związku z przestępstwem, zakup leków, wizyty u lekarza.
 3. Udowodnij, że poniesiona szkoda powstała wskutek przestępstwa. 

Granice odszkodowania w postępowaniu karnym

Warto zdawać sobie sprawę, że głównym celem procesu karnego nie jest całkowite i wyczerpujące rozpatrzenie sprawy o odszkodowanie dla pokrzywdzonego. Najważniejszym zadaniem postepowania karnego jest rozstrzygnięcie odpowiedzialności oskarżonego za przypisywane mu przestępstwo. W przypadku gdy zgłaszana przez poszkodowanego szkoda nie może być ustalona w precyzyjnej wysokości w krótkim czasie lub też jest ona wątpliwa, Sąd może odmówić nałożenia na skazanego obowiązku naprawienia szkody lub ograniczyć wysokość obowiązku do wysokości, która jest niesporna. Priorytetem jest to, by zakończyć postępowanie karne wobec oskarżonego najszybciej jak to możliwe po zgromadzeniu wszystkich dowodów, tak by oskarżony wiedział nie pozostawał w niepewności co do swojego statusu. 

            Jeżeli sąd karny orzeknie obowiązek naprawienia szkody w wysokości niższej niż domagał się poszkodowany lub w ogóle nie nałoży takiego obowiązku na sprawcę, możliwości poszkodowanego na uzyskanie pełnego odszkodowania nie kończą się. Po zakończeniu postępowania karnego można na zwykłych zasadach domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia na drodze postępowania cywilnego. W takim postępowaniu sąd będzie dokładnie badał wysokość szkody i krzywdy powstałej u poszkodowanego. Nie będzie natomiast musiał rozważać czy za szkodę odpowiada skazany w procesie karnym, ponieważ wyrok karny w tym przedmiocie wiąże sąd cywilny co oznacza że sąd w sprawie cywilnej uznaje bez zastrzeżeń że wyrok jest prawidłowy i odpowiada rzeczywistemu przebiegowi danego zdarzenia które spowodowało szkodę. 

Źle wykonany remont a odszkodowanie

Niestety nierzadko zdarzają się sytuacje, w których ekipa remontowa źle wykonała zamówioną usługę. Przepisy prawa na szczęście przewidują w tym wypadku szereg możliwości. Poniżej opisujemy, czego można domagać się od wykonawcy.

UMOWA O WYKONANIE REMONTU

W praktyce powszechnie zawarcie umowy o remont mieszkania jest zawierane formie ustnej, a szczegółowe elementy są doprecyzowane w wiadomościach sms, mailowych oraz na komunikatorach społecznościowych. W nielicznych sytuacjach możemy trafić na umowę, która w sposób precyzyjny określała prawa i obowiązki stron, termin rozpoczęcia, zakończenia prac oraz wykaz zleconych prac.

Warto jednak pamiętać, że zawarta umowa nawet w formie ustnej nie oznacza, że nie przysługują nam żadne prawa, które zapewniają ochronę przed nierzetelnym wykonaniem prac.

Zaznaczyć należy, że przysługujące nam uprawienia są zależne od tego, czy do remont został zakończony lub czy wykonawca zrealizował umowę, ale została ona wykonana w sposób niezgodny z ustaleniami lub wadliwie. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ WYKONANIE ZASTĘPCZE

Jeżeli w trakcie remontu zauważymy, że prace są wykonywany w sposób nieprawidłowy możemy skorzystać z dwóch uprawnień. Po pierwsze, możemy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy lub też zlecić tzn. wykonanie zastępcze. Warto jest zaznaczyć, że wskazane uprawienia muszą zostać poprzedzone wezwaniem wykonawczy do zmiany sposobu wykonywania umowy. Wezwanie należy najlepiej sporządzić pisemnie i wysłać listem poleconym do wykonawcy oraz wyznaczyć odpowiedni termin, np. 7 czy 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W razie upływu ww. terminu możemy odstąpić od zawartej umowy lub też powierzyć albo powierzyć dalsze wykonanie umowy (remontu) innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.

ODSZKODOWANIE ZA SZKODY ORAZ NIETERMINOWE WYKONANIE REMONTU

Jeżeli remont został w całości wykonany w sposób wadliwy, nie ma obowiązku odbioru tak wykonanych prac. Pamiętać jednak należy, że w takim wypadku nie zaktualizuje się obowiązek zapłaty wynagrodzenia wykonawcy. Jeżeli remont został wykonany i doszło do jego odbioru możemy domagać się odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy albo skorzystać z rękojmi za wady (złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia).

W przypadku, gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem remontu, nasze uprawnienia mogą wynikać albo z umowy jaką podpisaliśmy z wykonawcą, albo ponownie wprost z przepisów prawa.

Jeżeli została zawarta umowa, często spotykanym rozwiązaniem jest zastrzeganie kary umownej w przypadku nieterminowego wykonania remontu, tj. zapłaty określonej kwoty. Umowa może precyzować i zastrzegać możliwość odstąpienia od umowy w przypadku nieterminowego wykonania remontu bądź powierzenia jego dalszego wykonanie innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.

Jeżeli ww. zapisy nie zostały zawarte, to zgodnie z przepisami prawa, jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem remontu tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym, możemy bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania umowy.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy

W poniższym artykule zastanowimy się nad procedurą uzyskiwania odszkodowania za szkodę komunikacyjną. Co należy zrobić, jeśli padniemy ofiarą kolizji drogowej ? 

Wypadek samochodowy – i co dalej?

Zgodnie z prawem, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, czyli posiadania tzw. polisy OC. Jest to konieczne, aby zabezpieczyć się przed ponoszeniem odpowiedzialności finansowej za zdarzenia wywołane w ruchu drogowym z własnej kieszeni. Jeśli zatem Twój samochód został uszkodzony w wyniku „stłuczki”, żądanie odszkodowania skieruj nie do samego sprawcy, ale do jego Ubezpieczyciela. Kwestia zgłoszenia szkody spoczywa zazwyczaj na poszkodowanym.  W tym celu zaleca się sporządzenie na miejscu zdarzenia oświadczenia, w którym sprawca przyjmie odpowiedzialność za zdarzenie i wskaże m.in. dane swojej polisy OC. Warto dopilnować, aby na każdej stronie oświadczenia znalazły się własnoręczne podpisy sprawcy i poszkodowanego.

Jak sprawdzić, czy dane podane przez sprawcę są prawidłowe?

W razie wątpliwości co do danych podanych przez sprawcę w oświadczeniu, istnieje możliwość wyszukania pojazdu po numerze rejestracyjnym w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem: https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff1/Pagee0e22f3_14efe6adc05__7ff1/Page4d024e07_14f0a824115__7ff6?_afrLoop=8020374326341800&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1bnyspreu5_4

Posiadanie polisy ubezpieczenia OC pojazdu jest co prawda obowiązkowe, co nie oznacza, że każdy uczestnik ruchu stosuje się do tego nakazu. Jednocześnie jeśli sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia, na miejsce zdarzenia warto wezwać policję – sporządzoną przez funkcjonariusza notatkę służbową, protokół warto dołączyć do zgłoszenia szkody. Wówczas sprawą odszkodowania zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Terminy

 • Termin na zgłoszenie szkody wynosi 30 dni. 
 • Należy pamiętać o terminie przedawnienia roszczenia o odszkodowanie, który wynosi 3 lata od momentu, kiedy poszkodowany dowiedział się o zaistnieniu zdarzenia i nie później niż 10 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, a jeśli szkoda powstała w wyniku przestępstwa – nie później niż przed upływem 20 lat od dnia zdarzenia. Po upływie terminu przedawnienia, nie można już dochodzić zapłaty odszkodowania przed Sądem.
 • Ubezpieczyciel ma zasadniczo 30 dni na wypłacenie odszkodowania, liczonych od dnia zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi.

Sposób naprawienia szkody

W świetle kodeksu cywilnego, naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego (np. naprawa pojazdu na koszt sprawcy), bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty – np. gdy wskutek wypadku pojazd nadaje się do tzw. „kasacji”, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Zakres odszkodowania 

Osoba zobowiązana do odszkodowania jest odpowiedzialna jedynie za normalne następstwa działania lub zaniechania, wskutek którego wynikła szkoda, a jej naprawienie ma obejmować nie tylko poniesione przez poszkodowanego straty, ale też korzyści, jakie mógłby osiągnąć, gdyby dane zdarzenie nie nastąpiło. Należy również pamiętać o tym, że zachowanie poszkodowanego ma również wpływ na wysokość odszkodowania. Chodzi o sytuację, w której poszkodowany przyczynił się do powstania szkody np. nie zachował wystarczającej ostrożności na drodze, poruszał się pojazdem nieposiadającym ważnych przeglądów technicznych lub miał niezapięte pasy bezpieczeństwa. Takie okoliczności mogą mieć istotny wpływ na wysokość odszkodowania. 

Odmowa wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela – co robić?

Może się zdarzyć, że Ubezpieczyciel wypłaci nam niesatysfakcjonujące odszkodowanie lub całkowicie odmówi jego wypłaty. Wówczas sprawę można od razu skierować do Sądu lub spróbować złożyć odwołanie do Ubezpieczyciela. Odwołanie należy wnieść przed upływem terminów przedawnienia, które podano powyżej, bezpośrednio do Ubezpieczyciela. W swojej decyzji Ubezpieczyciel poinformuje w jakiej formie można zakwestionować jego rozstrzygnięcie oraz gdzie należy złożyć odwołanie. Jeśli rozstrzygnięcie sprawy przez Ubezpieczyciela będzie nadal niekorzystne, nadal możliwe jest wszczęcie powództwa cywilnego o odszkodowanie przed właściwym Sądem powszechnym. Warto pamiętać, że po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej przed Ubezpieczycielem (rozpatrzeniu odwołania), poszkodowany może również skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, składając wniosek o interwencję w sprawie.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Jeżeli miałeś ostatnio przeprowadzany jakiś zabieg medyczny i uważasz, ze został on przeprowadzony nieprawidłowo, pamiętaj, że możesz dochodzić swoich praw jeśli poniosłeś w związku z takim zdarzeniem szkodę.

Czym jest błąd medyczny?

Niestety nie istnieje jedna definicja ustawowa definicja błędu medycznego. W związku z tym koniczne jest każdorazowe badanie konkretnego przypadku i oparcie się na poglądach sądów oraz doktryny. Zwykle za błąd medyczny uważa się czynność lub zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodną z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym.

By mówić o błędzie medycznym konieczne więc jest udowodnienie przez poszkodowanego, że sprawca miał obowiązek podjęcia lub zaniechania jakiegoś działania i obowiązek ten wynika z aktualnie obowiązującej wiedzy medycznej. Uznaje się, że aktualną wiedzą medyczną jest ta, która jest obecnie nauczana studentów medycyny. 

W tym miejscu należy przypomnieć, że w większości przypadków podejmowane przez personel medyczny działania nie maja gwarancji wystąpienie określonego celu, lecz gwarancję starannego działania. Oznacza to, że lekarz np. wycinając guz, odpowiedzialny jest za to by wyciąć go dokładnie, zgodnie ze sztuką. Nie odpowiada jednak za to, że pojawi on się podobnie w tym samym miejscu na skutek zmian nowotworowych.

Jak dochodzić odszkodowania?

Jeżeli uważasz ze należy Ci się odszkodowanie za błąd medyczny możesz:

 1. wszcząć postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, tylko jeżeli błąd nastąpił podczas leczenia szpitalnego lub 
 2. złożyć pozew do sądu powszechnego

Procedura przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych jest szybsza i tańsza. Jej minusem jest jednak to, że Szpital jedynie proponuje wysokość odszkodowania, na które poszkodowany może się zgodzić. Szpital w tym postępowaniu nie może zostać zmuszony do wypłaty jakichkolwiek kwot. Wszczęcie sprawy przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych przerywa bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie.

Termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za błąd medyczny

Zgodnie z art. 4421 kodeksu cywilnego możesz domagać się odszkodowania za błąd medyczny w terminie 3 lat od dnia w którym dowiedziałeś się albo mogłeś się dowiedzieć przy zachowaniu należytej staranności o powstałej szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. 

Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Opóźniony lub odwołany lot?

W jakich sytuacjach można ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot? Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w takich przypadkach pasażer ma swoje prawa 
i może ubiegać się o odszkodowanie, oczywiście po spełnieniu pewnych warunków. 

Odszkodowanie za opóźniony lot

Prawa pasażerów zostały uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku nr 261/2004. Celem rozporządzenia jest „zapewnienie wysokiego poziomu ochrony pasażerów, dlatego ustanawia się w nim wspólne zasady przyznawania pasażerom odszkodowań oraz udzielania im pomocy w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów”. 

Rozporządzenie ma zastosowanie do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium państwa UE, do którego mają zastosowanie traktaty UE; oraz pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w państwie trzecim i lądujących na lotnisku znajdującym się na terytorium państwa UE, do którego mają zastosowanie traktaty UE, jeżeli przewoźnik lotniczy obsługujący dany lot jest przewoźnikiem unijnym.

Jeżeli lot był opóźniony względem planowanego czasu odlotu, możliwa jest ubieganie się o uzyskanie pomocy, zwrotu kosztów i do lotu powrotnego, w zależności od długości opóźnienia i długości trasy. Jeżeli pasażer dotarł do miejsca docelowego z co najmniej trzygodzinnym opóźnieniem, można ubiegać się o odszkodowanie, chyba że opóźnienie było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności. W tym zakresie to linie lotnicze muszą udowodnić istnienie wskazanych okoliczności, przedstawiając na przykład wyciągi z dzienników pokładowych lub sprawozdań dotyczących incydentów. Przewoźnik lotniczy powinien dostarczyć takie dowody właściwemu krajowemu organowi odpowiedzialnemu za egzekwowanie przepisów oraz zainteresowanym pasażerom, zgodnie z krajowymi przepisami o dostępie do dokumentów.

Co w razie odwołania lotu? 

W razie odwołania lotu pasażerom, których ono dotyczy, należy zapewnić:

 • opiekę (posiłki, napoje, zakwaterowanie w hotelu, transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania, możliwość wykonania dwóch bezpłatnych połączeń telefonicznych, wysłania dwóch dalekopisów, dwóch faksów lub e-maili);
 • zwrot kosztu biletu w terminie siedmiu dni lub lot powrotny do pierwszego miejsca odlotu albo zmianę planu podróży do miejsca docelowego;
 • odszkodowanie w wysokości: 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów; 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzunijnych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów; 600 EUR dla wszystkich innych lotów.

Warto jednak zaznaczyć, że odszkodowanie wypłaca się wówczas, gdy pasażer nie został poinformowany o odwołaniu z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie jest ono jednak wypłacane, jeżeli przewoźnik może wykazać, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wiele osób pracując styka się z sytuacjami, które mogą spowodować jakąś szkodę. Nawet zwykła praca biurowa potencjalnie może wywołać u nas jakąś kontuzję np. skręcenie kostki. Zastanówmy się więc czy w takich sytuacjach możemy dochodzić jakiegoś odszkodowania.

Kiedy możemy mówić o wypadku przy pracy?

Zgodnie z definicją ustawową za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia – Warto zwrócić uwagę na ten punkt. Wynika z niego, że nawet jeśli bez wiedzy pracodawcy pracownik pozostanie w pracy i będzie wykonywał czynności pracownicze, podczas których zdarzy się mu wypadek będzie miał prawo do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy.

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy – Dzięki temu punktowi pracownik jest również chroniony w czasie przejazdów na miejsce pracy z siedziby pracodawcy.

Jakie świadczenia możesz otrzymać w przypadku wypadku przy pracy?

W zależności od okoliczności i skutków wypadku pracownikowi przysługuje: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Czym jest jednorazowe odszkodowanie przy pracy? Kiedy przysługuje? Jaka jest jego wysokość?

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:

1. poszkodowanemu ubezpieczonemu pracownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub

2. członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

W pierwszym przypadku odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu jaki poniósł pracownik. Stałym uszczerbkiem na zdrowiu jest naruszenie sprawności organizmu powodujące jego upośledzenie w sposób nierokujący poprawy. Długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu jest naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Ocena stopnia uszczerbku, a w konsekwencji wysokości należnego odszkodowania, dokonywana jest przez ZUS po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez pracownika. 

Przykład:

Jeżeli u pracownika ustalono 10 procentowy długotrwały uszczerbek na zdrowiu otrzyma on 10330 zł odszkodowania. (Obecnie 20% przeciętnego wynagrodzenia to 1033 zł, kwotę tą mnożymy razy 10, bo ustalono 10% uszczerbku na zdrowiu)

W drugim przypadku odszkodowanie przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy. Za członka rodziny uważa się m.in. małżonka, dzieci oraz rodziców, jeżeli w dniu śmierci prowadzili wspólne gospodarstwo domowe. Wysokość odszkodowania wynosi:

– 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia, gdy ma je otrzymać małżonek lub dziecko,

– 9-krotność przeciętnego wynagrodzenia, gdy ma je otrzymać inny członek rodziny. 

Co zrobić, gdy wydarzy się wypadek?

Należy bezzwłocznie zgłosić jego wystąpienie oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Oczywiście trzeba pamiętać o wezwaniu służb ratunkowych, jeśli jest to potrzebne. Bezwzględnie trzeba dopilnować by pracodawca sporządził protokół powypadkowy, w którym rzetelnie zostanie opisany przebieg wypadku. Poszkodowany pracownik ma prawo zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do treści protokołu powypadkowego.

Na marginesie warto wskazać, że powyższe rozważania oparte są o ustawę o Ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Poszkodowany pracownik może również dochodzić odszkodowania od osoby odpowiedzialnej za powstanie u niego szkody na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

Odszkodowanie za śmierć rodzica

Czy z powodu śmierci rodzica można domagać się odszkodowania? Od kogo można żądać wypłaty takiego świadczenia? Czy oprócz odszkodowania można domagać się innych świadczeń ? Czy możliwy jest zwrot kosztów pogrzebu rodzica? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziesz w poniższym artykule. 

W świetle odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego, dziecku po śmierci rodzica może przysługiwać szereg świadczeń, do których zaliczamy zwrot kosztów leczenia i pogrzebu rodzica, odszkodowanie, rentę, zadośćuczynienie. Warto pamiętać, że świadczenia te są niezależne od siebie i przyznanie jednego z nich nie wyklucza żądania zapłaty drugiego. Otrzymanie takich świadczeń zależy jednak od spełnienia pewnych warunków, które zostaną pokrótce omówione poniżej. 

Odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej

W myśl art. 446 § 3 kodeksu cywilnego, Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Chodzi np. o stres, depresję lub poczucie osamotnienia, które uniemożliwiają osiąganie z pracy lub innej działalności dotychczasowych zysków. Pogorszenie musi mieć charakter obiektywny i wynikać ze śmierci osoby najbliższej. W ww. przepisie chodzi nie tylko o znaczne pogorszenie się obecnej sytuacji życiowej, ale także o brak możliwości jej poprawy w przyszłości.

Renta 

Jeśli osoba zmarła była zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz swojego dziecka, a taki obowiązek ma każdy rodzic, dopóki jego dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, to dziecko (małoletnie lub nawet pełnoletnie) może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty, wypłacanej przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Zadośćuczynienie 

Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego – w tym dziecku zmarłego – odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Poprzez krzywdę rozumiemy ból i cierpienie, doznawane w związku z utratą bliskiej osoby. Sąd miarkując wysokość zadośćuczynienia bierze pod uwagę takie czynniki jak długotrwałość cierpień psychicznych, poczucie osamotnienia, depresja, apatia, rezygnacja z aktywności towarzyskiej, ale również wiek poszkodowanego i jego sytuacja rodzinna.

Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

Osoba, która poniosła koszty zorganizowania pogrzebu swojego rodzica, może żądać zwrotu tych wydatków. Jedyną przesłanką w tym zakresie jest faktycznie poniesienie tych kosztów oraz zasada, zgodnie z którą koszty te nie powinny przekraczać zwykłej miary przyjętej w środowisku zmarłego. W zakresie zwrotu kosztów leczenia chodzi o koszty pozostające w związku ze zdarzeniem, które wywołało szkodę na stanie zdrowia zmarłego, a następnie śmierć.

Od kogo żądać wypłaty świadczenia po śmierci rodzica?

Co do zasady osobą zobowiązaną do zapłaty wyżej opisanych świadczeń, związanych ze śmiercią poszkodowanego jest sprawca zdarzenia, które tą śmierć spowodowało. Jednak bardzo często do szkód, których następstwem jest śmierć, dochodzi w ruchu drogowym, którego uczestnicy są obowiązani do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zatem jeśli do śmierci poszkodowanego doszło w wyniku wypadku komunikacyjnego, podmiotem zobowiązanym do zapłaty jest ubezpieczyciel, u którego sprawca zdarzenia miał wykupioną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Oczywiście jeśli osoba odpowiedzialna za szkodę nie była objęta żadnym ubezpieczeniem, odszkodowania można żądać od tego sprawcy bezpośrednio.

Niezależnie od powyższego, odszkodowania można żądać także od ubezpieczyciela zmarłego z tytułu posiadania przez niego polisy ubezpieczenia na życie, a także jeśli śmierć miała charakter naturalny lub wywołany chorobą albo nieszczęśliwym wypadkiem. Świadczenie należy się w pierwszej kolejności osobie uposażonej, czyli wskazanej przez ubezpieczonego w polisie osobie uprawnionej do odbioru odszkodowania. Jeśli ubezpieczony nie wskazał uposażonego, to uprawnione są osoby wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które zazwyczaj stanowią załącznik do umowy ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczyciel wypłaci zbyt niskie świadczenie, można domagać się podwyższenia tej kwoty na drodze sądowej.

Należy pamiętać, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeśli okaże się, że rodzic nie opłacał składek.

 Możliwe jest również żądanie jednorazowego odszkodowania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli śmierć rodzica była wynikiem wypadku przy pracy. Szczegółowe zasady przyznawania takiego odszkodowania przez ZUS znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 233).

Kolizja z dzikim zwierzęciem a odszkodowanie

Widok przebiegających lub już potrąconych zwierząt leśnych nie jest zjawiskiem rzadkim na polskich drogach. Co należy zrobić, gdy taka kolizja spowoduje uszkodzenia auta? Czy uzyskanie odszkodowania jest w ogóle możliwe, a jeśli tak, to do kogo kierować roszczenia? 

Co zawiera polisa AC?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy polisa autocasco (AC) nie wyłącza odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę powstałą w wyniku potrącenia zwierzęcia (sarny, łosia, jelenia, dzika, a także zwierząt gospodarskich i domowych). Jeśli takiego wyłączenia nie ma, to z dużym prawdopodobieństwem uzyskanie odszkodowania jest możliwe. 

Odszkodowanie od zarządcy drogi 

Co zrobić, gdy ubezpieczenie autocasco nie zostało wykupione? W tym wypadku można ubiegać się o odszkodowanie przed sądem od zarządcy drogi. W ramach takiego postępowania należy udowodnić, że to zarządca nie zadbał o odpowiednie oznakowanie, czyli nie ustawił przy drodze znaku A-18b „dzikie zwierzęta”. Wskazany znak oznacza, że kierowca zobowiązany jest zachowania ostrożności. Należy zatem stwierdzić, że jeśli do kolizji doszło na drodze, przy której ustawiono znak „dzikie zwierzęta” to szansa na uzyskanie odszkodowania od zarządcy drogi jest niewielka.

Co, jeżeli zarządca nie umieścił znaku przy drodze? 

Czy brak umieszczenia znaku ostrzegawczego przy drodze oznacza, że kierowca za każdym razem uzyska odszkodowanie? Niestety, brak takiego znaku nie przesądza jeszcze o odpowiedzialności zarządcy drogi, na której doszło do kolizji. Odszkodowanie jest możliwe do uzyskania w oparciu o tzn. zasady ogólne, czyli w zależności od pozostałych okoliczności zdarzenia. Orzecznictwo nie daje jednoznacznych odpowiedzi, a zatem każda sprawa traktowana jest indywidualnie. Od kogo można dostać odszkodowanie za kolizję z dziką zwierzyną, gdy droga nie została odpowiednio oznakowana? Odszkodowania po kolizji można dochodzić od zarządcy drogi (z tytułu niedopełnienia obowiązku poinformowania o istniejącym zagrożeniu ze strony dzikiej zwierzyny) lub koła łowieckiego (gdy do kolizji doszło w dniu, w którym odbywało się polowanie).

Co robić, gdy już doszło do zderzenia z dzikim zwierzęciem? 

Gdy mamy zamiar uzyskać odszkodowanie po zderzeniu z dzikim zwierzęciem należy zadbać o zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji. W pierwszej kolejności jednak należy: 

 • zatrzymać auto i upewnić się, czy stoi w miejscu bezpiecznym dla innych uczestników ruchu oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia przez wystawienie trójkąta ostrzegawczego
 • wezwać policję, 
 • wykonać zdjęcia uszkodzone pojazdu, miejsca wypadku auta oraz miejsca wypadku,
 • zorientować się, czy na drodze jest umieszczony znak „dzikie zwierzęta”, 
 • w razie posiadania polisy AC – zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • gdy kierowca nie posiada polisy AC – sprawa może być skierowana przez kierowcę na drogę postępowania sądowego.

Należy również pamiętać, że nigdy nie powinniśmy dotykać rannego lub martwego zwierzęcia pamiętając, że oprócz infekcji, istnieje niebezpieczeństwo, że zwierzę nas kopnie lub ugryzie. Jeśli pozwoli na to sytuacja, dla uspokojenia zwierzęcia można ze szczególną ostrożnością nakryć mu głowę kocem lub innym materiałem.

Odszkodowanie za śmierć rodzica

Śmierć rodzica, jako osoby bliskiej, zawsze wiąże się z cierpieniem. Cierpienie jest tym dotkliwsze, gdy matka lub ojciec odeszli nagle, np. na skutek wypadku komunikacyjnego lub gdy stał się ofiarą przestępstwa. Nagła śmierć rodzica nie tylko powoduje kryzys emocjonalny, może też stać się przyczyną dramatycznego pogorszenia sytuacji materialnej dzieci. W niniejszym tekście zostaną omówione zasady, na podstawie których zgodnie z Kodeksem cywilnym można domagać się odszkodowania za śmierć rodzica.
Podstawę prawną żądania odszkodowania za śmierć matki bądź za zgon ojca jest art. 446 k.c., zgodnie z którym osoba najbliższa, czyli w rozważanym przypadku dziecko, może domagać się od zobowiązanego spełnienia następujących roszczeń:
1) zwrot kosztów leczenia i kosztów pogrzebu. Omawiany przepis stanowi, że jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego (w tym wypadku matki/ojca), zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł;
2) renta w przypadku, gdy na rodzicu ciążył obowiązek alimentacyjny. Renta obliczana jest stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego;
3) odszkodowanie. Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej;
4) zadośćuczynienie. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
W niniejszym tekście zostanie omówione roszczenie opisane powyżej w punkcie 3, czyli odszkodowanie.
W procesie o odszkodowanie kluczowe jest wykazanie, że nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej dziecka. Sąd wielokrotnie dokonywał wykładni tego pojęcia. Jednym z orzeczeń, które warto zacytować jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2004 r. o sygn. akt: IV CK 445/03, w którym Sąd stwierdza, że: „Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, o którym mowa w art. 446 § 3 k.c., obejmuje niekorzystne zmiany bezpośrednio w sytuacji materialnej najbliższych członków rodziny zmarłego (niewyczerpujące hipotezy art. 446 § 2 k.c.), jak też zmiany w sferze dóbr niematerialnych, które rzutują na ich sytuację materialną. Sam ból, poczucie osamotnienia, krzywdy i zawiedzionych nadziei po śmierci dziecka nie stanowią podstawy do żądania odszkodowania. Jeśli jednak te negatywne emocje wywołały chorobę, osłabienie aktywności życiowej i motywacji do przezwyciężania trudności dnia codziennego, to, bez szczegółowego dociekania konkretnych zdarzeń lub stopnia ich prawdopodobieństwa, można na zasadzie domniemania faktycznego (art. 231 k.p.c.) przyjąć, że pogorszyły one dotychczasową sytuację życiową osoby z najbliższego kręgu rodziny zmarłego.” Jak wskazał sąd w cytowanym wyroku, ważne jest, aby wykazać, w jaki sposób negatywne emocje spowodowane śmiercią rodzica wpłynęły na pogorszenie sytuacji życiowej dziecka. Przykładowo zespół stresu pourazowego, depresja lub nerwica z pewnością mogą zostać uznane za okoliczności pogarszające sytuację życiową dziecka w powiązaniu z brakiem motywacji do rozwoju, a nawet zachowania aktualnego poziomu życia. Nie ulega także wątpliwości, że pogorszenie sytuacji życiowej na skutek choroby będzie przekładało się bezpośrednio na sytuację materialną dziecka.
W innym orzeczeniu Sąd precyzuje, że: „Użyty w art. 446 § 3 k.c. zwrot „znaczne pogorszenie sytuacji życiowej” należy więc odczytywać nie tylko w materialnym aspekcie zmienionej sytuacji bliskiego członka rodziny zmarłego, ale w szerszym kontekście, uwzględniającym przesłanki pozaekonomiczne określające tę sytuację (np. utratę oczekiwania przez osobę poszkodowaną na pomoc i wsparcie członka rodziny, których mogła ona zasadnie spodziewać się w chwilach wymagających takich zachowań, zwłaszcza w razie choroby).” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2010 r. sygn. akt: I PK 88/10).
W dalszej części zostaną zaprezentowane przykłady zasądzonych kwot na rzecz dzieci z tytułu odszkodowania za śmierć rodziców w postępowaniu sądowym.
Przykład 1 – odszkodowanie za śmierć matki: w wypadku komunikacyjnym zginęła matka studiującej dziewczyny. Matka nie pracowała zawodowo. W chwili śmierci matki dziewczyna miała 24 lata. Ojciec dziewczyny stale przebywał za granicą. Pięć lat po śmierci matki, dziewczyna urodziła dziecko. Sąd stwierdził, że: „K. J. jest bowiem matką samotnie wychowującą 3 letnią córkę. Nie ma wsparcia za strony ojca dziecka, zaś jej ojciec przebywa na stałe za granicą. W wykonywaniu codziennych obowiązków jest zatem zdana wyłącznie na siebie. Gdy pojawia się potrzeba załatwienia pilnych spraw czy też propozycja zatrudnienia, jest zmuszona wynajmować opiekunkę, która zajmie się dzieckiem. Dodatkowo córka powódki cierpi na małopłytkowość, która powoduje obniżenie odporności, przez co skierowanie dziecka do żłobka czy przedszkola jest utrudnione. W sytuacji, w której matka powódki nie zginęłaby w wypadku, niewątpliwie byłaby wsparciem w życiu codziennym córki. Pomagałaby w opiece i wychowaniu wnuczki. K. J. mogłaby wówczas podjąć zatrudnienie, gdyż dziecko pozostawałoby pod opieką babci. W pewnym zakresie mogłaby zatem odciążyć powódkę. K. J. (1) byłaby też wsparciem w sytuacji choroby dziecka. Mogłaby również pomóc córce, gdy ta była w ciąży i szczególnie potrzebowała pomocy czy też w okresie, gdy była z dzieckiem hospitalizowana. W tym zatem zakresie sytuacja życiowa powódki niewątpliwie uległa pogorszeniu, zaś jej żądanie zasługiwało na uwzględnienie. (…) W świetle powyższego uznać należy, iż w następstwie śmierci matki sytuacja życiowa K. J. pogorszyła się, w zakresie w jakim została ona pozbawiona pomocy matki w opiece i wychowaniu córki E., jak i wsparcia w okresie ciąży. Sąd uznał, iż kwotą adekwatną do szkody, jaką poniosła powódka jest kwota 30.000 zł.” (wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2013 r. sygn. akt: I C 1133/12).
Przykład 2 – odszkodowanie za śmierć ojca: w wypadku komunikacyjnym zginął ojciec niespełna 30 – letniej kobiety. Ojciec wspierał finansowo córkę dość wysokimi kwotami pieniężnymi, gdyż córka budowała dom. Sąd stwierdził, że: „na skutek tragicznej śmierci J. O. znacznemu pogorszeniu ulegała sytuacja życiowa powódki. Pomagał on wydatnie powódce finansowo, a także służył pomocą, radą, doświadczeniem. To dzięki ojcu powódka zdecydowała się na budowę domu, wiedząc, że ojciec zajmie się poszukiwaniem wykonawców, wyszukiwaniem i zamawianiem odpowiednich materiałów, zagwarantuje też finansowanie kosztów budowy, na co wskazują znaczne z jego strony darowizny środków pieniężnych czynionych na rzecz powódki. Sąd podzielił jej twierdzenie, że zamiarem ojca było zapewnienie jej odpowiednich warunków życiowych i to na wysokim poziomie, zwłaszcza, że planowała założenie rodziny. (…) Sąd nie miał też wątpliwości, że sytuacja materialna J. O. dawała mu możliwość pomagania córce. Otrzymywał wysokie wynagrodzenie, diety za pełnienie funkcji radnego, nagrody pieniężne. Planował zwiększenie swojej aktywności zawodowej, a przez to i finansowej, poprzez udział w konkursie do Rady Nadzorczej (…) w B. Za słusznie w tych warunkach uznał twierdzenie powódki, że ojciec mógł jej pomagać jeszcze przez kilkanaście lat, a to niewątpliwie przyczyniłoby się do podniesienia standardu życiowego jej rodziny. Bez znaczenia w ocenie Sądu Okręgowego jest twierdzenie pozwanego, że wyjście powódki za mąż i uzyskiwanie dochodów przez jej męża stanowi podstawę do uznania, że po śmierci ojca sytuacja finansowa powódki uległa poprawie. Pozwany pomija bowiem, że wypadek zdarzył się dwa miesiące przed planowanym ślubem powódki, przez co dochody przyszłego męża powódki zwiększające co prawda budżet rodziny, nie miały znaczenia dla planów i zamiarów J.O. w zakresie świadczenia pomocy materialnej na jej rzecz. Nie bez znaczenia jest także to, że ojciec powódki dysponując mieszkaniem służbowym nie ponosił kosztów jego utrzymania i remontów. (…) Fakt zatem znacznego pogorszenia sytuacji życiowej powódki Sąd uznał za bezsporny przy kwestionowanej jedynie wysokości odszkodowania. W przekonaniu Sądu Okręgowego odszkodowanie to winno być ustalone na poziomie 90.000 zł (…) Zasadnie też Sąd pierwszej instancji ocenił, że sytuacja życiowa powódki w następstwie śmierci jej ojca, uległa w wymiarze ekonomicznym znacznemu pogorszeniu i uzasadniała zasądzenie na jej rzecz odszkodowania w wysokości 50.000 zł przy ustaleniu jego wysokości na poziomie 90.000 zł.” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2014 r. sygn. akt: I ACa 11/14).
Przykład 3 – odszkodowanie za śmierć obojga rodziców: w wyniku obrażeń ciała, w szczególności urazu czaszkowo – mózgowego, oboje rodzice małoletniego zmarli w szpitalu w wieku 28 lat i 24 lat. „K. K. (1) w chwili wypadku rodziców miał 2 lata. Powyższe zdarzenie spowodowało, iż stał się on nerwowy, niespokojny, często płakał, krzyczał, zrywał się w nocy, pojawiły się u niego objawy autoagresji (bicie głową o podłogę, gryzienie się), stawiał opór przed wykonywaniem codziennych czynności. Po konsultacji psychiatrycznej i po leczeniu małymi dawkami środków uspokajających oraz zastosowaniu prowadzenia terapeutycznego opiekunów K.- M. i H. K. (1)- uzyskano normalizację w stanie zdrowia psychicznego chłopca. Małoletni powód otrzymuje rentę rodzinną z ZUS w wysokości 1059 zł miesięcznie oraz z (…) w wysokości 300 zł miesięcznie. (…) Należne powodowi odszkodowanie zdaniem Sądu wynosi 240 000 zł (160 000 zł zasądzone przez Sąd + 80 000 zł otrzymane przez niego w postępowaniu likwidacyjnym). (…) Nie zasługuje na uwzględnienie apelacja pozwanego również w zakresie odnoszącym się do odszkodowania zasądzonego na rzecz małoletniego na podstawie art. 446 § 3 k.c. Z tego tytułu wypłacono już na rzecz powoda K. K. (1) odszkodowanie w kwocie 80 000 zł. Skarżący wskazał, że wartość tego odszkodowania wynosi obecnie około 118 000 zł. Uwzględniając ten fakt, jak również biorąc pod uwagę, że małoletni utracił oboje rodziców na wczesnym etapie swojego życia, nie można uznać, aby odszkodowanie kwotach po około 140 000 zł za śmierć każdego z rodziców (po zwaloryzowaniu wcześniej wypłaconego odszkodowania) było wygórowane. Zważyć bowiem należy, że w prawidłowo funkcjonującej rodzinie, a taką rodzinę stanowili małżonkowie J. i R. K., rodzice wspierają swoje dzieci, ponosząc na jej rzecz nie tylko świadczenia alimentacyjne, ale również udzielając pomocy w inny sposób. Dotyczy to np. czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych, udziału w zabawie, pomocy w nauce, pomocy w realizowaniu hobby i zamierzeń życiowych, pomocy materialnej przy nauce, przy rozpoczęciu dorosłego życia. Wszystkich tych korzyści małoletni powód został pozbawiony na wczesnym etapie swojego życia. Rodzice nie udzielali na zajęciach przedszkolnych ani szkolnych, nie świadczyli opieki na rzecz dziecka. Nie będą również pomagać synowi w okresie jego ewentualnych studiów, początkach pracy, czy też przy zakładaniu jego własnej rodziny, zakupie mieszkania, organizacji ślubu i wesela i w innych trudnych sytuacjach życiowych, które wymagałyby nakładów materialnych, albo podjęcia innych konkretnych czynności. Zważyć również należy, że jak na 2002 r., to rodzice K. K. (1) nie byli ludźmi ubogimi. Ojciec powoda zarabiał wówczas około dwóch tysięcy złotych. R. K. pozostawała wprawdzie na zasiłku wychowawczym, brak jest jednak przeszkód do tego, aby uznać, że jej plany związane z otwarciem zakładu (…) zostałyby zrealizowane. Z zeznań powódki wynika, że plany te były już bardzo skrystalizowane, a R. K. świadczyła usługi (…) nawet będąc na urlopie wychowawczym. Skoro zatem pozwany powołuje się na wzrost średniego wynagrodzenia przy ocenie wysokości odszkodowania, to zasadę tę odnieść należy również do zarobków J. K. (1) i R. K. i przyjąć, że małżonkowie mogliby realnie obecnie uzyskiwać łącznie wynagrodzenie w wysokości około 6 000 zł. Pozwoliłoby to im na świadczenie pomocy materialnej synowi poza świadczeniami alimentacyjnymi. Renta otrzymywana przez K. K. (1) zaspokaja jedynie jego usprawiedliwione potrzeby dnia codziennego. Nie uwzględnia natomiast w żadnym razie tej pomocy, którą zwykle świadczą dzieciom rodzice niezależnie od obowiązku alimentacyjnego. Zważywszy zatem, że K. K. (1) został tej pomocy pozbawiony właściwie u progu swojego życia i brak tej pomocy będzie dla niego odczuwalny przez wiele lat, Sąd Apelacyjny uznał, że kwota 160 000 zł zasądzona dodatkowo przez Sąd Okręgowy jest słuszna i znajduje uzasadnienie stanie faktycznym sprawy, a na pewno zapewni powodowi łatwiejszy początek dorosłego życia, co zapewniliby mu rodzice.” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 3 lutego 2015 r., sygn. akt: VI ACa 365/14).

Podsumowując, w powyższych przypadkach sąd brał pod uwagę możliwości zarobkowe zmarłego rodzica, a także jego plany co do zakresu udzielonego wsparcia dla dziecka nie tylko finansowego, ale także w zakresie pomocy i opieki.
Roszczenie odszkodowawcze za śmierć rodzica nie jest łatwe do wykazania. W razie jakichkolwiek trudności w dochodzeniu odszkodowania zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej prawników z naszej kancelarii.